Kartläggning av koppartak i Stockholm, Solna och Sundbyberg med digitala flygbilder

Höga kopparhalter påträffas i sjösediment och avloppsslam i Stockholmsregionen. Kopparförekomsterna i botten sediment kan till en del härröra från avgång av koppar från takytor. Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten avser att utreda koppartakens relativa bidrag till kopparföreningar i avloppsslam och sjösediment. Av den intressentgrupp som presenterts ovan fick IVL därför i uppdrag att utveckla teknik samt kartlägga koppartak och ett antal andra takbeläggnings- och markanvändningsklasser i Stockholm, Solna och Sundbybergs kommuner. Projektet hade målsättningen att utveckla teknik för kartläggning av takbeläggningar, specifikt koppartak, med hjälp av digitala flygdata. Vidare att utveckla metoder för beräkning arealen för enskilda koppartak. Detta inbegrep korrigering för takens lutning beräknad med hjälp av en detaljerad höjdmodell.......

Prenumerera på våra nyhetsbrev