Kartläggning av arbetsmiljön och arbetsskador i samband med asbestsanering

Arbetsmiljön har studerats vid 7 arbetsplatser där asbestsanering utförts. Följande punkter har kontrollerats: Asbestutbildning, saneringsområdets utformning, arbetsmetodik vid sanering, personlig skyddsutrustning, dammsugarutrustning, skötsel av damm- och undertrycksutrustning, medicinsk uppföljning. Följande behov av forskning och utveckling i samband med asbestsanering har identifierats: * Ett lätt monter- och demonterbart slussystem med duschmöjlighet. * Ett tillförlitligt sätt att kontrollera om flödet över filtret till ansiktsmask är tillräckligt. * Skötsel och handhavande av damm- och undertrycksutrustning efter avslutat saneringsarbete bör undersökas. * En säck avsedd för asbestavfall. * Ett containersystem till stordammsugarna som undviker frysning av det blöta asbestavfallet vid temperaturer under 0 C. *Ett system som garanterar att det i containern lösdeponerade asbestavfallet ej dammar vid deponering. I rapporten anges detaljerat hur asbestsanering bör utföras och vad utbildning etc bör innehålla.

Prenumerera på våra nyhetsbrev