Jämförelse av arbets-miljöbelastning från betalning med kontanter resp. kort - en arbetsmiljö-LCA

IVL har tidigare utvecklat en kvantitativ metod för arbetsmiljö-LCA. Metoden kan användas som ett komplement till livscykelanalys (LCA) för den yttre miljön. Metoden bygger på användning av arbetsskadestatstik men är i övrigt analog med metoder för LCA för den yttre miljön. I denna rapport redovisas en fallstudie där en tidigare LCA kompletterats med en arbetsmiljö-LCA. Samma utgångsdata har använts för arbetsmiljö-LCA som för den tidigare genomförda LCAn. Metoden fungerar väl och ger möjlighet till jämförelse och analys av de två betalningsformerna ur arbetsmiljösynpunkt. I rapporten diskuteras resultatet av arbetsmiljön-LCAn och åtgärder för att minska arbetsmiljöbelastningen av kort- respektive kontantbetalning. Den metod som använts diskuteras och jämförelse görs med resultatet av LCAn för den yttre miljön.

Prenumerera på våra nyhetsbrev