Har katalysatorbilarna lett till lägre NO2-halter i svenska tätorter

Utvecklingen i NO2-halter i 15 svenska tätorter medverkande i Urbanmätnätet har analyserats för vinterhalvåren 1986/87 t o m 1993/94, bland annat med hänsyn tagen till mellanårsvariationer i meteorologi. Syftet har främst varit att belysa effekten av den ökande andelen katalysatorbilar. Trendanalysen visar att såväl vinterhalvårsmedelvärdet som 98-percentilvärdet för uppmätta dygnsmedelvärden av NO2 i tätorterna har minskat med i genomsnitt ca.30 % under den studerade åttaårsperioden. Minskningen följer en linjärt avtagande trend med hög statistisk signifikans för flertalet tätorter. Om korrektion görs för bakgrundsbelastningen av NO2 blir minskningen större, ca. 40 %. Den nedåtgående trenden kvarstår även efter att uppmätta halter korrigerats för variationer i de meteorologiska förhållanden mellan år under perioden. Uppdatering av analysen med NO2-data för det senaste vinterhalvåret 1994/95 visar att trenden, med något enstaka undantag, har förstärkts för samtliga 15 tätorter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev