Handledning för inköp och användning av gasvarnare för toxiska gaser

Gasvarnare används i många olika branscher för att varna för tillfälliga läckage eller andra utsläpp av gaser. Gasvarnare är speciellt avsedda för gaser som har kraftiga akuta effekter, t ex för att de är kraftigt irriterande till frätande eller för att de har en kraftig akut giftverkan. I rapporten ges råd och anvisningar om - i vilka situationer gasvarnare kan användas, - vilka olika typer av gasvarnare som finns, -vilka krav som kan ställas vid inköp av gasvarnare samt - var gasvarnare bör placeras. Gasvarnare är en viktig länk i en säkerhetskedja som ska fungera när det oväntade eller oförutsedda inträffar. Därför måste gasvarnare vara tillförlitliga. För detta krävs väl fungerande kontroll, kalibrering och underhåll av gasvarnare. I rapporten finns även råd om hur drift och underhåll av gasvarnare kan skötas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev