Halter av svaveldioxid, sot och kvävedioxid i svenska tätorter vintern 1991-1992

Årets mätning, den 6:e i ordningen, innefattade mätningar av svaveldioxid, sot och kvävedioxid i 44 tätorter. 37 av de deltagande kommunerna genomförde dessutom månadsvisa bestämningar av svaveldioxid och kvävedioxid vid vardera två platser på landsbygden i anslutning till respektive tätort. Det totala bortfallet av data från mätningarna i tätorterna var ca 4,4 % och för kommunerna mätningar på landsbygd ca 6 %. Det gångna vinterhalvåret kan ur vädersynpunkt karakteriseras som milt, med stora temperaturöverskott i praktiskt taget hela landet, nederbördsrikt och periodvis ganska blåsigt. Mycket stora temperaturöverskott registrerades i norra Norrland, 5-8 grader i december, 7-8 grader i februari. Medeltemperaturen i januari var i hela landet mycket över den normala. Forts. svaveldioxid, sot, kvävedioxid, test av diffusionsprovtagare, flyktiga kolväten, besvärsundersökning, källinventering, spridningsberäkningar och test av nytt meteorologiskt föroreningsindex.

Prenumerera på våra nyhetsbrev