Förenklade miljöledningssystem - kartläggning av nationella och europeiska system

I Sverige identifierades 1999 mellan 50 och 60 projekt/system för förenklad miljöledning. Flertalet av dessa utvecklades som komplement till den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 eftersom den upplevdes som allt för omfattande och byråkratiskt för små företag. Intervjuer med ägarna till dessa förenklade miljöledningssystem visar att många av dessa var tillfälliga nu avslutade projekt. Idag finns omkring 10 aktiva svenska system för förenklad miljöledning. Vid intervjuer med de nu aktiva systemägarna har de tillfrågats om hur de ställer sig till en samordnad utveckling. De flesta är intresserade av att delta i ett utvecklingsarbete där målsättningen är en kvalitetssäkring av förenklade miljöledningssystem genom att gemensamma baskriterier tas fram. Innan detta arbete påbörjas bör, för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt, följande aktiviteter genomföras; - Utvärdering av hur de förenklade ledningssystem fungerar. - Diskussion kring hur flera små företag kan motiveras att påbörja ett miljöledningsarbete. - Diskussion kring hur en samordning av dagens förenklade miljöledningssystem kan ske

Prenumerera på våra nyhetsbrev