Förenklad utvärdering av inomhusluftkvaliteten på ett kontor - en metodstudie

De mätningar som presenteras i denna rapport har utförts för att utvärdera ett förenklat mätkoncept för bestämning av luftkvaliteten inomhus. Mätkonceptet har utvecklats med syftet att personal, t ex fastighetsskötare, efter kortare information själva ska kunna utföra mätningen. Mätutrustningen består av direktvisande instrument samt aktiva och passiva provtagare. Utrustningen placeras ut vid mätstart och tas in vid avslutad mätning. Provtagarna behöver ingen särskild tillsyn under mätningen. De tagna proverna och direktvisande instrument skickas till laboratoriet för analys respektive tömning på data och sammanställs. Erhållet svar jämförs med uppställda kriterier för luftkvaliteten (se IVL-rapport B1506). Metodtesten utfördes i en relativt nybyggd kontorsfastighet belägen i tätort nära en större trafikled. Mätresultaten visar att enkla mätningar av några vanliga kemiska ämnen är en användbar metod vid miljöklassning av fastigheter

Prenumerera på våra nyhetsbrev