Exponering för mikroorganismer vid sortering av hushållsavfall

Organiskt material och föroreningar i avfallet utgör grogrund för tillväxt av mikroorganismer. Vid avfallshanteringen kan spridas damm till luften i arbetsmiljön som då kan innehålla levande och döda mikroorganismer. Vid inandning av dammet kan mikroorganismerna orsaka besvär och sjukdomar. Under 1994-95 har IVL studerat exponeringen för mikroorganismer för anställda anställda vid svenska avfallssorteringsanläggningar samt exponeringens årstidsvariationer. Förekomst av bakterier, mögelsvamp, damm och endotoxiner undersöktes vid tre avfallssorteringsanläggningar. Generellt varierade det totalantalet mikroorganismer mellan 7500-740 000 mikroorganismer/m3.

Prenumerera på våra nyhetsbrev