En metod för att integrera arbetsmiljö i livscykelanalyser.

Livscykelanalyser, LCA, är ett sätt att analysera miljöpåverkan från vaggan till graven, för t ex produkter. Det innebär att all miljöpåverkan, från utvinning av råvaror, tills produkten blir avfall, ska tas med. LCA ska användas som ett underlag för att styra produktionen i mer miljöanpassad riktning: För att LCA inte ska leda till suboptimeringar, genom att styra tillverkningen mot produkter som är bra för den yttre miljön men som skapar arbetsmiljöproblem, bör arbetsmiljö integreras i LCA. I rapporten diskuteras krav på en sådan metod. En metod för att integrera arbetsmiljö i kvantitativa metoder för LCA föreslås. Den metod som utvecklats bygger på att statistik tas fram ur offentliga register, bl a ISA. Statistik tas fram för följande effekter: * dödsfall p g a olycksfall i arbetet * sjukdagar p g a arbetsskada * sjukdagar över normalt * hörselskador * allergier och eksem. Dessutom föreslås två semikvantitativa effektkategorier: cancer och fosterskador. Metoden har testats genom att ta fram data för några olika delar som ofta ingår i LCA, el- och värmeproduktion, transporter med järnväg, lastbil och flyg samt stålproduktion.

Prenumerera på våra nyhetsbrev