Dioxiner och PCBer i sik - statistiska analyser

Här undersöks hur tid- och rumsliga faktorer, längd, konditionsfaktor och fetthalt är relaterade till förekomst av dioxinlika ämnen i sik från Vänern, Vättern och Bottniska viken. Undersökningen görs med hjälp av statistisk modellering av data framtagen inom ramen för projektet ”Dioxiner i fet fisk – hot och utvecklingsmöjligheter för svenskt småskaligt kust- och insjöfiske”.

Sammanfattning

Ett stort datamaterial över förekomst av dioxiner och PCB i fet fisk som lax, strömming och sik från Vänern, Vättern och Bottniska viken, har framtagits inom projektet ”Dioxiner i fet fisk – hot och utvecklingsmöjligheter för svenskt småskaligt kust- och insjöfiske”. Denna rapport har fokuserat på sik, och hur olika faktorer såsom säsong, fångstplats, längd och fetthalt påverkar halter av dioxinlika ämnen i fisken. Den statistiska modelleringen har i huvudsak fokuserat på att anpassa en generaliserad linjär mixed modell till data.

Resultaten som framkommit tyder på att val av fiskevatten (d.v.s. Vänern, Vättern eller Bottniska viken) påverkar fångstens halter, men att val av fångstplats inom ett vatten har mindre betydelse. Vänernsiken visades ha generellt sett högre halter av dioxinlika ämnen än sik från Vättern och Bottniska viken, vilket framför allt förklaras av högre fetthalt i Vänernsiken.

Inga tydliga säsongsvariationer hittades, vilket indikerar att tidpunkten för fisket inte har betydande påverkan på förekomst av dioxinlika ämnen i sik. Sikens längd tycks däremot ha en påverkan, där kortare sik har signifikant lägre halter än längre sik.

Trots att antalet år som sik fångats inom projektet var förhållandevis begränsat (2015–2019), fanns en indikation av att halter av dioxinlika ämnen i sik avtar med tiden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev