Digitala Flygbilder för Ekologisk Skoglig Planering

Det arbete som här slutrapporteras har lett fram till tekniskt operationell metodik för skattning av skogliga bestånds- och naturvårdsvariabler med scannade IR-färgflygbilder. Dessa variabler är;träslagsfördelning, kronutglesning, antal döda träd, virkesvolym, löpande tillväxt, fördelningen av träd i olika kronstorleksklasser, kronslutenhet, beståndsstruktur, samt distribution av lövstråk. Ett viktigt delmål har varit att belysa de problem som orsakas av betraktningsvinkel och färgskillnader mellan bilder, samt att ge rekommendationer för hur man med digitala flygbilder och koordinatsatta referensdata ska åstadkomma heltäckande skattningar av skogliga variabler. Huvuddelen av arbetet avsågs vara inriktat mot grundläggande metodutveckling med syfte att nå fram till en tillämpningsklar metodik bestående av riktlinjer för fotografering och kalibrering av flygbilder, krav på referensdata och kartinformation, samt bildanalysverktyg och metodologiska instruktioner.

Prenumerera på våra nyhetsbrev