Bestämning av selenhalt i älgkött, älglever och älgnjure.

Två älgar har analyserats med avseende på selenhalt i kött, lever och njure. Resultatet visar att älgnjurar har lägre halt av selen än tamdjur, älglever har lägre halt än gris, men högre än ko och får. Selenhalten i kött är lika som i tamdjur. Kadmium, bly och kopparhalter som också analyserats överensstämmer i stort med tidigare undersökningar gjorda 1980 och ger alltså inte anledning till några slutsatser om försurningseffekter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev