Åtgärder för säker hantering av nanofibrer vid komposittillverkning

Inför användning av nanomaterial i en ny produkt, har mätningar gjorts för att studera hur nanopartiklar sprids i arbetsmiljön och vilka halter som kan förväntas vid användning av kolnanofibrer (främst kolnanotuber) och järnoxidnanopartiklar. Mätningarna har använts som underlag för utvärdering av åtgärder med målet att ge råd om säker hantering av nanofibrer och nanopartiklar. Kolnanotuber är små och tunna, liksom fibriller från asbest. Det finns misstankar om att kolnanotuber liksom asbest kan orsaka cancer, bland annat mesoteliom. Det är därför viktigt att kolnanotuberna hanteras på ett kontrollerat sätt. Gränsvärden har förslagits för kolnanofibrer i arbetsmiljön. Föreslagna gränsvärden varierar från 2,5 µg/m3 till 100 µg/m3. För kolnanofibrer föreslås dessutom ett gränsvärde baserat på antal fibrer 0,01 f/ml (fibrer/ml luft). Beroende på kolnanofibrernas struktur diskuteras olika gränsvärden. Mätningar vid hantering av små mängder nanofibrer och nanopartiklar visar att halterna kan hållas låga om kolnanofibrerna hanteras i glovebox som placerats i dragskåp eller liknande välventilerat utrymme. Föreslagna gränsvärden är så låga att sluten hantering krävs för att gränsvärdena inte ska överskridas. Vid slipning fångades damm och nanopartiklar in om det fanns effektiva integrerade utsug i kombination med platsventilation. Utan väl fungerande ventilation blev halten nanofibrer och -partiklar snabbt mycket hög. Vid sanering minskade damningen om saneringen utfördes vått och med tillsats av dammbindningsmedel.  Vid ovarsam hantering kan halterna också bli höga liksom vid tillfälliga spill. Inom projektet har flera olika mätmetoder testats och använts parallellt. Mätningarna har gett en god förståelse för hur nanopartiklar kan mätas men även för hur mätdata kan tolkas samt betydelsen av att ha kontroll på andra nanopartikel-källor som kan störa mätningarna. Mätningarna visar också att produktutveckling pågår som minskar nanopartiklarnas tendens att agglomerera, vilket kan leda till ökande exponering för nanopartiklar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen