1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Klimat
  5. Miljörådgivare åt indiska regeringen
Folk som går i storstad

Miljörådgivare åt indiska regeringen

IVL Svenska Miljöinstitutet har utsetts till miljörådgivare åt indiska miljödepartementet. IVL:s uppgift är att utveckla samarbetet mellan EU och Indien på miljöteknikområdet samt att introducera smarta, resurseffektiva lösningar som kan hjälpa Indien att minska sina utsläpp och att hushålla med begränsade resurser. Fokus är i första hand på avfallshantering och vattenfrågor.

Den indiska ekonomin utvecklas i snabb takt. Samtidigt är Indien en av världens största förorenare med katastrofal påverkan på klimatet. Behoven av smarta lösningar, strategisk forskning och samarbete med industrin växer kraftigt. EU har därför antagit en strategi för att öka forskningsutbytet med Indien, men också för att öka användningen av europeiska lösningar inom miljöteknik, energi, transport och bioteknik.

För att slå in på en väg mot hållbar utveckling måste landet identifiera områden där renare teknik kan användas. Det är här ett nära samarbete mellan forskning och industrin kan vara av avgörande skillnad och ge stora effekter på klimatet.

Både den tekniska och institutionella kapaciteten behöver förbättras hos de indiska myndigheterna så att de kan skapa en gynnsam miljö som främjar förnybar energi och ren teknik. Det är också viktigt att öka medvetenheten för miljöfrågor, både bland offentliga och privata aktörer och bland allmänheten i stort.

Det fyraåriga Europe Aid-projektet utförs tillsammans med det indiska industriforskningsinstitutet Shriram och DTI från Danmark. Tanken är att ta vara på både lokala erfarenheter som finns i Indien och på erfarenheter som finns inom EU vad gäller användningen av miljövänliga energikällor, energieffektivitet och ren teknik.

Projektfakta

  • Technology Cooperation for Energy and Environment in India
  • Finansiär: Det fyraåriga Europe Aid-projektet utförs tillsammans med det indiska industriforskningsinstitutet Shriram och DTI från Danmark.
  • Period: 2015 - 2019