En rapsåker

IVL sammanställer kunskap för FN:s klimatpanel

FN:s klimatpanel IPCC sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringarna, samt deras konsekvenser och lösningar. IVL Svenska Miljöinstitutet deltar genom flera medskribenter i rapporter som baseras på underlag från tusentals ledande forskare och experter från hela världen.

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) bedriver ingen egen forskning utan sammanställer kunskapsläget utifrån vetenskapligt granskad internationell litteratur. Medarbetare från IVL Svenska Miljöinstitutet deltar inom det sjätte arbetsprogrammet (Assessment Report 6, AR6) som ska ta fram flera specialrapporter och en huvudrapport.

Huvudrapporten utvärderar arbetet med att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader, med strävan att nå 1,5 grader. Den består av tre omfattande delrapporter: Den vetenskapliga grunden, Effekter, anpassning och sårbarhet samt Att begränsa klimatpåverkan. Under 2020 pågår ett intensivt arbete att sammanställa och granska dessa delrapporter som ska publiceras 2021.

I delrapporten Att begränsa klimatförändringarna länk till annan webbplatsär Érika Mata, forskare på IVL, en av huvudförfattarna till kapitlet som handlar om åtgärder för att minska klimatpåverkan från byggnader. Arbetet innebär att ansvara för att kapitlet är baserat på bästa tillgängliga vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information, och att kritiskt värdera information i vetenskapligt granskad och annan internationell litteratur.

Under 2019 publicerade IPCC en metodrapport om inventering av växthusgaserlänk till annan webbplats som ger riktlinjer för framtagning av årliga nationella utsläppsinventeringar. Här deltog Tomas Gustafsson, forskare på IVL, som en av huvudförfattarna till kapitlet om utsläpp från industriprocesser och produktanvändning, mer specifikt utsläpp av fluorerade växthusgaser.

Fluorerade växthusgaser är kemiska föreningar som fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6). De används bland annat i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, värmepumpar och vid brandbekämpning. De är tusentals gånger kraftigare växthusgaser än koldioxid. Därför pågår arbete med att byta ut dem mot mindre potenta alternativ.

Inbjudan att bidra

Fram till 15 juni 2020 inbjuds alla som har tagit fram scenarier för koldioxidreducering på nationell, regional eller global nivå för byggnader och andra sektorer att skicka in uppgifter via Scenario Submission Portal.

Denna databas stöder arbetet med IPCC:s kommande rapport om global kunskap om åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Uppgifterna kommer att utgöra en del av faktabasen för AR6 och användas i analysen i kapitlet om klimatreducering inom byggd miljö.

Aktuell information om hur du kan bidra finns på webbsidan Scenario Submission Portal for IPCC AR6 WGIII.länk till annan webbplats

Inbjudan att bidra till en virtuell specialutgåva

Alla med nya forskningsrön om hur den cirkulära och delningsekonomin inom byggnadssektorn kan reducera klimatpåverkan är fram till 14 december 2020 inbjudna att bidra till en virtuell specialutgåva av tidskriften Resources, Conservation and Recycling.

Här hittar du aktuell information: Climate Mitigation from Circular and Sharing Economy in the Buildings Sectorlänk till annan webbplats.

Inbjudan att bidra som granskare

Vi kommer med information om detta så snart möjligheten är öppen.

För mer information, kontakta:
Érika Mata

Projektfakta

  • IPCC – FN:s mellanstatliga klimatpanel, sjätte arbetscykeln
  • Period: 2017 - 2022
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.