1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Klimat
  5. Bättre miljörättigheter i Kina
Människor som går och cyklar

Bättre miljörättigheter i Kina

I projektet EGP-Guizhou arbetar IVL med att förbättra människors miljörättigheter i Kina. En viktig del i arbetet handlar om att öka medvetenheten om miljölagstiftningen och vilken hjälp som finns att få när miljöskador uppstår.

Kinas snabba tillväxt har lett till stora miljöproblem. Enligt en undersökning som IVL gjort i Guizhou är en stor del av befolkningen oroad över den rådande miljösituationen, men få vet vilka rättigheter de har och det är svårt att driva miljömål.

För att höja medvetenheten och kunskapsnivån kring miljörättsliga frågor både hos allmänheten och hos lokala myndigheter, jurister och ideella organisationer har man tagit fram en informationsfilm som sprids till allmänheten och statliga företrädare för det juridiska systemet. Förhoppningen är att informationsfilmen ska få fler att utnyttja sina juridiska rättigheter när miljöskador uppstår.

I projektet har man också tagit fram en handbok med juridisk rådgivning om miljörättigheter för allmänheten och en utbildningshandbok för miljöjurister. IVL har också deltagit i kunskapsuppbyggnaden hos ett miljöskadecenter som har etablerats i Guizhou och där genomfört en fallstudie rörande riskbedömning av föroreningar vid en nedlagd kolgruva.

EGP-Guizhou startade 2012 är en del av EU-China Environmental Governance Programme (EGP). Programmet delfinansieras av EuropeAid och förutom IVL Svenska Miljöinstitutet deltar även All-China Environment Federation (ACEF), Guizhou International Cooperation Centre for Environmental Protection och Guiyang Public Environmental Education Centre.

Projektfakta

  • EGP Guizhou
  • Finansiär: EU
  • Period: 2012 - 2014