Bildäck

Mätningar av emissioner av slitage- och resuspensionspartiklar i verklig trafik på fordonsnivå

Det är erkänt att partiklar i luften påverkar både hälsa och klimat. Tack vare allt strängare krav och reglering av avgasemissioner har de avgasrelaterade utsläppen av partiklar från vägtrafik minskat stadigt. Omvänt är emissionerna av slitagepartiklar från däck, bromsar och vägbana idag oreglerade och ökar i takt med en växande bilpark och ökande trafik.

Vid beräkningar och prognoser för den svenska vägtrafikens utsläpp används idag mycket osäkra uppskattningar av emissionsfaktorer för slitagepartiklar vilka är väldigt generella, till exempel tas ingen hänsyn till fordonstyp, vikt, antal axlar, etc. Den kraftiga påverkan dessa faktorer har på emissionen av slitagepartiklar och resuspension av partiklar från vägytan understryker behovet av ökad kunskap inom området.

Projektets syfte är att utveckla en metod för att mäta fordonsspecifika emissioner av slitage- och resuspensionspartiklar, vilken kan användas för att studera inverkan av fordonsklass (främst med avseende på vikt), hastighet och vägunderlag. Metoden förväntas även kunna användas för att verifiera emissionsmodeller.

Mätningar ska dels utföras med Statens Väg- och Transportforskningsinstituts (VTI:s) provvägsmaskin, på testbana (Stora Holm Trafikövningsplats) och även i verklig trafik.

Projektfakta

  • Projektnamn: Mätningar av emissioner av slitage- och resuspensionspartiklar i verklig trafik på fordonsnivå - WeaRs
  • Budget: 3 650 000 SEK
  • Finansiär: Trafikverket
  • Samarbetspartners: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)
  • Period: 2021 - 2024