1. Startsida
  2. Om projektet
solnedgång över havet

Om projektet

Projektet InciteShip fokuserar på fartygs utstrålade undervattensbuller och incitament för rederier att minska bullret från deras fartyg.

InciteShip vill stödja och utveckla sjöfartens miljöarbete och bidra till att stärka svensk sjöfart som ledande på miljövänliga transporter. I projektet utvecklar och demonstrerar vi en ny typ av mätstation för att, på ett automatiserat sätt, mäta ljudet från enskilda fartyg som passerar nära hamnar eller vid farleder.

Projektet utvecklar även ett system för att bedöma miljöpåverkan av det uppmätta bullret och ge fartyg poäng beroende på deras bullernivå. Denna poäng kan sedan användas i incitamentssystem likt de som finns idag för andra utsläpp till exempel Clean Shipping Index.

InciteShip pågår under 2024–2026 och innefattar mätningar på två platser, en på västkusten och en på ostkusten, under somrarna 2025 och 2026. I projektet arbetar IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI. SMHI och Aarhus Universitet i Danmark kommer bidra till projektet med expertstöd.

Bakgrunden till projektet är att undervattensbuller är en förbisedd aspekt av fartygs miljöpåverkan, där kunskapsläget behöver förbättras och medvetenheten behöver öka i branschen. Forskning visar att undervattensbuller från fartyg kan ha negativa effekter på marina organismer, däremot saknas ännu internationellt fastställda tröskelvärden när en ljudnivå är skadlig.

Idag finns det förslag på både operationella och tekniska åtgärder för att minska nivåerna av undervattensbuller från fartyg. Däremot används de sällan i praktiken eftersom det varken finns incitament eller bindande regler. Få fartygsägare finner därför att det är värt att investera i ljuddämpande åtgärder eller en tyst märkning. Vi saknar idag även kostnadseffektiva och standardiserade system för att mäta och verifiera ett fartygs utstrålade undervattensbuller.

InciteShips mål är:

  • Att utveckla en mätstation som kan samla in undervattensbuller från fartyg i rutt med högre noggrannhet än vad som tidigare demonstrerats i svenska vatten.
  • Att sammanställa underlag och ta fram en modell för att bedöma och kvantifiera miljöpåverkan på fisk, marina däggdjur och ryggradslösa djur av ett fartygs uppmätta bullernivå.
  • Att utveckla en metod för att poängsätta ett fartygs undervattensbuller baserat på den bedömda miljöpåverkan av det uppmätta bullret med hänsyn till fartygsklassen. Metoden ska utformas så att den resulterande poängen är lämplig att användas i incitamentssystem likt Clean Shipping Index.
  • Att beskriva hur mät- och rapporteringssystemet kan driftsättas och finansieras hos en extern part efter att projektet har avslutats.
  • Att ta fram en återkopplingsmetod till fartygsägare gällande deras fartygs undervattensbuller
  • Att förankra projektets arbete och kommunicera nya rön och policyutvecklingen i området undervattensbuller från fartyg genom att driva ett nätverk med intressenter under projekttiden.

Arbetet i projektet

Under 2024 utvecklar, bygger och testar vi vårt mätsystem för att spela in passerade fartygs undervattensbuller. I detta arbete bidrar SMHI med sin erfarenhet av kustnära mätbojar. Det slutgiltiga systemet kommer att bestå av en ytboj som är förankrad till ett bottenfundament. Till bojen kommer ett hydrofonsystem att kopplas samt ett datainsamlingssystem som tar emot och skickar signalbehandlade hydrofondata till en mottagare på land. Systemet designas för att fungera självständigt under minst tre månader i sträck.

När mätsystemen är byggda och testade behöver vi utvärdera metoder för att bestämma ett enskilt fartygs utstrålade undervattensbuller, dess källstyrka, från mätsystemets inspelade signaler. Därefter följer en rad aktiviteter för att kvalitetssäkra systemet med avseende på repeterbarhet och väder, avstånds- och riktningsberoende.

Parallellt med arbetet med mätsystemen kommer vi utveckla ett poängsättningssystem där vi använder vetenskapligt baserade tröskelnivåer för negativ påverkan från fartygsbuller på fiskar, ryggradslösa djur och marina däggdjur. Här bidrar Aarhus universitet med sina gedigna erfarenheter och kunskaper om tumlare och säl. För att poängsättningssystemet ska stimulera utvecklingen mot tystare fartyg kommer den anpassas för varje fartygsklass, så att vi uppnår en liknande poängfördelning inom varje klass.

Den praktiska driften av mätsystemet berör både de fysiska mätbojarna, med sjösättning och upptagning, men även säker datahantering, sekretessfrågor och hur projektet ska ge återkoppling till fartygsägare. I samarbete med redare kommer projektet undersöka hur vi kan skapa direkt nytta, till exempel genom att undersöka hur ett enskilt fartygs buller ändrats över tid och påverkas av olika åtgärder, se fliken Fartygspartners.

InciteShip kommer att ta fram en plan för hur en extern aktör ska kunna driftsätta och förvalta det system vi utvecklar efter att projektet är slut. Vilken kompetens krävs? Vad kostar det att etablera och driva systemet och hur kan den kostnaden finansieras?

Kommunikation och nätverk

Kommunikation är en viktig del av InciteShip eftersom vi vill informera och engagera fartygsägare och andra intressenter i frågan om fartygs undervattensbuller. Via vårt nätverk når vi en relevant målgrupp med uppdateringar om projektets framsteg och omvärldsbevakning av området undervattensbuller från fartyg.

Projektet kommer att medverka på vetenskapliga konferenser och nå ut till allmänheten via traditionella och sociala medier. Resultat och slutsatser kommer att presenteras på ett slutseminarium och projektet kommer sammanställas i en slutrapport.

Parallellt med projektprocessen kommer arbetet förankras i en referensgrupp med representanter från civila myndigheter och fartygsindustrin med syftet att säkerställa kvalité och användbarhet.