1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Digitalisering
  5. Säkrare dricksvattenförsörjning med digitalisering
Fyller på ett glas

Säkrare dricksvattenförsörjning med digitalisering

Klimatförändringar och växande städer är stora utmaningar för vår dricksvattenförsörjning. I ett nytt projekt samlar vattenverk, teknikleverantörer, IT-bolag och forskningsaktörer för att utveckla nya digitala lösningar för dricksvattensektorn. Målet är att skapa säkrare och mer förutsägbara dricksvattenverk.

För att optimalt kunna rena vatten från olika föroreningar behöver vattenverken ta hänsyn till en rad olika faktorer. Vattenverk som exempelvis tar sitt dricksvatten från Göta älv är beroende av vattnets kvalitet i älven. Denna kvalitet varierar i sin tur med årstiderna, vädret, reningsverkens funktion och hur mycket orenat dagvatten som släpps ut i älven. Information om detta finns i dagsläget på en mängd olika håll.

Genom digitalisering ges nya möjigheter att knyta samman information som redan är tillgänglig med ny information från mer avancerade sensorer. Det ger dessutom bättre kunskap om dagens produktion och hur vattenverken ska hantera både kortsiktiga störningar och långsiktiga förändringar.

Genom att visualisera informationen blir det också enklare att fatta faktabaserade beslut. Verktyget ska också skapa olika typer av information för olika intressenter.

Projektfakta

  • Säkrare dricksvattenförsörjning med digitalisering
  • Budget: 15 miljoner SEK
  • Samarbetspartners: Vattenverken i Västsverige, Borås, Trollhättan, Växjö, Vivab och Kungälv, teknikleverantörer, IT-bolag; Purac, Sectra och IT-Automation, SLU
  • Period: 2017 - 2021