1. Startsida
 2. Fyra hållbara scenarier
 3. Fyra utvalda hållbarhetsmål
girl in rubber boots standing in a puddle after a rain outdoor on summer day. legs closeup

Fyra utvalda hållbarhetsmål

Scenarierna som togs fram i det ursprungliga Bortom BNP-projektet byggde på munkmodellen och grundar sig i fyra mål som ska uppfyllas för att samhällsutvecklingen ska anses vara hållbar.

Illustrationen visar en rund ring med flera runda ringar runt

Målen skulle vara viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv, lätta att operationalisera och relevanta för policy och planering. Fyra mål valdes ut, två relaterade till miljö och två sociala mål:​

 • Klimat: Sverige ska vara fossilfritt år 2050: inga fossila bränslen används som bränsle eller i industriella processer. Konsumtionen får maximalt ge upphov till 0,82 ton koldioxidekvivalenter (GHG) per person och år (för att inte överskrida 1,5 gradersmålet).​
  • Markanvändning: Mängden mark per person som används för konsumtion överstiger inte den globala biokapaciteten. Det betyder en minskning från 3,5 till 1,2 globala hektar per person.​
   • Makt, inflytande och delaktighet: Alla invånare i Sverige, oavsett kön, könsspecifika uttryck, sexuell läggning, etnicitet och religiös tillhörighet, ålder, funktionalitet, klass eller inkomstnivå, har rätt att delta i och påverka politiska val och beslutsfattande som påverkar deras liv.​
   • Resurser och välfärd: Invånare i Sverige har tillräcklig tillgång till resurser och tjänster som kan skapa möjligheter till boende, utbildning, social omsorg och social trygghet samt gynnsamma förutsättningar för god hälsa. Dessa resurser och tjänster fördelas enligt rättviseprinciper.​ Miljömålen innebär en drastisk minskning jämfört med dagens situation, och betyder exempelvis att växthusgasutsläppen från svensk konsumtion behöver minska med 92 procent till 2050 jämfört med i dag, och att markanvändningen för konsumtion skulle behöva mer än halveras. ​

   Vad det gäller de sociala målen ligger Sverige som helhet långt framme internationellt sett. Men det finns det skillnader mellan olika grupper, till exempel vad gäller maktfördelning mellan män och kvinnor eller hälsa mellan olika socio-ekonomiska grupper. Utmaningarna kopplade till att upprätthålla sociala mål kan också bli större beroende på hur framtiden utvecklar sig. Därför är de sociala målen mycket viktiga att slå vakt om.​