1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-02-21] ”Bra att parkeringskravet i kommunerna ses över”
Analys och kommentarer | 2020-02-21
Bilar som står på en parkering

”Bra att parkeringskravet i kommunerna ses över”

Parkeringskravet i kommunerna ska ses över. Det meddelade regeringen i veckan när de utökade uppdraget för Samordning för bostadsbyggande. Utredningen ska även se över relevanta bestämmelser i plan- och bygglagen. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth menar att det är ett viktigt steg för att möjliggöra en omställning till ett transporteffektivt samhälle.

– Plan- och bygglagen behöver anpassas till 2000-talet, både för att vi ska kunna klara klimatutmaningen men också för att stödja en utveckling mot tillgänglighet och mobilitet som inte är ensidigt bilfokuserad, säger Anders Roth.

Bakgrunden till tilläggsdirektivet är att flera kommuner har framfört att de behöver bättre verktyg för att effektivisera transporter och tillgängliggöra hållbara transportmedel. Tillgången till parkeringsplatser pekas ut som en av de faktorer som har störst betydelse i frågan.

– Tillgången och kostnad för parkeringsplatser är faktorer som har stor betydelse för både bilinnehav i städerna och människors val av transportmedel. I dagsläget kan dock kravet på att kommuner ska ordna parkering utgöra ett hinder för att utveckla mer transportsnåla områden, fördyra bostadsbyggandet och även ta upp markutrymme som istället kunde användas för efterfrågad stadsutveckling, säger Anders Roth.

Den särskilda utredningen Samordning för bostadsbyggande får därför nu i uppdrag att se över om kommuner i vissa fall ska kunna avstå från kravet på utrymme för parkering, om transportbehoven kan tillgodoses på annat sätt. Utöver kravet på utrymme för parkering ska utredningen även se över relevanta bestämmelser i plan- och bygglagen för att kunna stärka arbetet med transporteffektivitet.

Det handlar om kommunen kan ges möjlighet att i en detaljplan bestämma att bygglov eller startbesked endast får ges under förutsättning att åtgärder som till exempel gång-, cykel- och kollektivtrafik samt hållbara gods­transporter finns med. Utredningen ska även se hur samarbetet mellan byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare samt kommuner kan utvecklas genom olika avtalsformer.

– Det finns idag ett tydligt behov hos ambitiösa kommuner att kunna stärka sitt mobilitetsarbete kopplat till planarbeten med stora verksamhetsutövare som arbetsgivare och fastighetsägare. Denna möjlighet att legalt arbeta med transporteffektivitet går ibland under benämningen transportplaner och finns etablerad i ett antal andra länder som England och Schweiz. Det är också en åtgärd som varit efterfrågad i en rad utredningar i Sverige, nu senast av Klimatpolitiska rådet i deras rapport från 2019.

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Prenumerera på våra nyhetsbrev