1. Start
  2. Mistra SafeChem på svenska
Gröna molekyler mot en grön bakgrund

Mistra SafeChem på svenska

Mistra SafeChem är ett forskningsprogram som har målet att skapa en hållbar kemiindustri och minska exponeringen av farliga ämnen. Det är finansierat av Mistra och pågår fyra och ett halvt år.

Visionen för Mistra SafeChem är att möjliggöra och främja expansionen av en säker, hållbar och grön kemisk industri i Sverige.

Centrala delar av detta tvärvetenskapliga program är att utveckla nya processer för industrin och ta fram en verktygslåda med modeller och metoder för att riskbedöma kemikalier.

Helhetssyn och livscykelperspektiv

Forskningen fokuserar på proaktiv riskkarakterisering av nya kemikalier, nya syntesvägar och processer för design och tillverkning av kemikalier samt utvecklad och förbättrad livscykelanalys. Helhetssyn och verktyg för livscykelhantering är centrala delar samt att förmedla kunskap från forskning till näringsliv och samhället i stort.

I en serie fallstudier studeras specifika syntes-, återvinnings- och substitutionsprocesser på olika nivåer i värdekedjan och för ett antal applikationer.

Brett samarbete är nyckeln till framgång

Mistra SafeChem innebär ett omfattande samarbete mellan material- och organkemister, toxikologer och miljökemister samt industri- och produktspecialister. Konsortiet består av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholms universitet, RISE, KTH och danska DTU. Industrin deltar med representanter från hela värdekedjan – från tillverkning av kemikalier till användning i industriella processer och produkter.

Mistra SafeChem koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet och pågår 2019 till 2024. Den totala budgeten är på 100 miljoner kronor, varav 70 miljoner kommer från Mistra och 30 miljoner från industrin.