Kunskapsbaserad färdplan för en klimatneutral byggsektor

Identifierar forskning och lösningar och tar fram underlag till strategier och åtgärder för en klimatneutral byggnadssektor.

Kunskapsbaserad färdplan för klimatneutral byggnadssektor, KF4KB

KF4KB samlar systematiskt in internationell kunskap kring multisektoriella lösningar för byggnadssektorns klimatomställning. Fokus ligger på utsläppsminskande åtgärder med koppling till energisystem och industriutveckling, samt beteendeaspekter, cirkulär- och delningsekonomi och genomförbarhet.

Om projektet

byggkranar mot himmel

Byggnaders roll i klimatomställningen

Byggnadssektorn spelar en nyckelroll för att uppnå sociala, miljömässiga och ekonomiska mål i samhället och sektorns utveckling måste därför vara i linje med klimatmålen. Detta projekt syftar till att förse svenska intressenter med den mest uppdaterade kunskapen och att nyttja deras kunskap.

Läs mer om projektet.

Publikationer

Papper med rapport och diagram

Publikationer från projektet

Som ett led i arbetet med att förse den svenska byggnadssektorn med den senaste kunskapen om klimatneutrala byggnader och städer har projektet summerat relevant fakta från IPCC:s senaste rapport Assessment Report 6.

Här hittar sammanfattningarna på svenska och engelska

IPCC-rapporten: Enbart omedelbara åtgärder de närmaste åren möjliggör klimatomställningen

Vi har upplevt den största ökningen av växthusgasutsläpp i människans historia och om vi ska ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C krävs omedelbara multisektoriella åtgärder, konstaterar IPCC:s sjätte utvärderingsrapport.

En av de största utsläppskällorna globalt utgörs av byggnadssektorn, både genom utsläpp från produktionen av byggmaterial samt själva byggfasen och under byggnaders totala livstid. Under 2019 stod byggnader för 21 procent av de globala växthusgasutsläppen.

– Takten i åtgärder till 2030 är avgörande för att fullt ut fånga byggnaders begränsningspotential, säger Érika Mata, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och IPCC:s huvudförfattare till kapitel 9 som handlar om byggnader.

Frågor och svar om kapitel 9 Byggnader i IPCC-rapporten

  • Vilka är de viktigaste slutsatserna?
  • Vilka delar inom byggsektorn bidrar till störst utsläpp?
  • Vad behöver byggsektorn göra på kort och lång sikt?