1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-09-03] Digitalisering: Det är inte tekniken som sätter gränser
Analys och kommentarer | 2019-09-03
Eva Stattin

Digitalisering: Det är inte tekniken som sätter gränser

Med digitaliseringen kommer mängder av möjligheter, men också utmaningar. Sambanden mellan hållbar utveckling och nya, smarta digitala produkter och tjänster är inte givna, skriver Eva Stattin, affärsutvecklare inom digitalisering på IVL.

Det handlar inte i huvudsak om teknik. För att lyckas fånga digitaliseringens möjligheter krävs förståelse för olika aktörers drivkrafter, nya affärsmodeller och innovativ förmåga. Samtidigt är det just tekniken som öppnar upp för de nya smarta lösningar som kan bidra till ett hållbart samhälle.

Med teknikens snabbhet och all data och kunskap som finns samlat hos IVL finns förutsättningar att utveckla både tjänster och produkter för ökad hållbarhet. Såväl digitalisering som minskad miljöbelastning är komplexa utmaningar, som när de ska lösas kräver att man tar hänsyn till en mängd samverkande faktorer. Men utan tvekan finns det potential att med digitalisering som stöd utveckla långsiktigt hållbara samhällen.

Samverka kring digitaliseringens möjligheter

Idag är det i regel inte tekniken utan snarare vår förmåga att nyttja den som sätter gränser för hur långt vi kan komma när vi vill generera och aggregera information eller effektivisera och optimera processer och sätt att arbeta. Det krävs nya system och processer men också kulturförändringar och inte minst nya sätt att samverka för att knyta ihop digitaliseringens möjligheter med samhällets utmaningar.

På IVL finns gedigen erfarenhet av att ta sig an komplexa utmaningar och jobba tvärdisciplinärt, ofta i bred samverkan med flera olika aktörer. Det innebär att vi är väl rustade för att med hjälp av tekniska stöd som smarta sensorer och andra internet of things-lösningar kunna processa den information som finns att hämta i aggregerade data. Digitalisering handlar också om att utveckla ett insiktsdrivet arbetssätt där användarens behov och upplevda värde av digitala produkter och tjänster är i fokus. I många fall innebär det att man behöver vända på affärslogiken och utveckla nya affärsmodeller, vilket kan vara utmanande.

Just nu driver IVL flera spännande och delvis banbrytande digitaliseringsprojekt. Tillsammans med en bred representation från byggbranschen jobbar vi för att med digitaliseringen som stöd utveckla modeller för återbruk och cirkulär ekonomi. Vi tittar bland annat på hur obrutna digitala flöden av miljöinformation kan skapa nya värden och affärsmodeller.

I satsningen Centrum för cirkulärt byggande skapar vi en kunskaps- och marknadsplattform med diverse stöd och digitala verktyg för cirkulära produktflöden och återbruk av byggmaterial i industriell skala.

Digitala tvillingar

Vi utforskar också hur utvecklingen av så kallade digitala tvillingar, där man i digitala kopior av till exempel fastigheter eller annan infrastruktur, kan bidra till utvecklingen av hållbara produkter och tjänster. I den digitala tvillingen finns tilgång till såväl historiska data som realtidsdata. Den är alltid uppdaterad – det går alltså att både följa dess aktuella status och göra simuleringar för att utvärdera nya processteg eller olika driftförhållanden – men är även en källa för information över tid, vilket ger utrymme för utveckling av nya lösningar baserade på “big data”. På så sätt är den digitala tvillingen en testbädd och “innovationshub” för nya smarta lösningar som kan komma många till del.

I ett annat projekt, som finansieras genom Vinnovas satsning Innovationer för ett hållbart samhälle, tittar vi på hur vi med hjälp av digitala tvillingar av samhällskritisk infrastruktur, som till exempel vattenreningsanläggningar, kan utveckla hållbara produkter och tjänster. Att samverka kring digitala tvillingar kommer inte utan utmaningar och risker, inte minst när det gäller samhällskritisk infrastruktur som vattenrening. När vi utvecklar smarta och hållbara lösningar som utgår från öppna data och delad design behöver en rad frågor om samarbete, risktagande, säkerhet och affärslösningar besvaras. Därför driver vi projektet tillsammans med aktörer från hela vattenreningens värdekedja i vad vi kallar för innovationsekosystem. Det ska bli mycket spännande att se hur långt vi kan komma i utvecklingen av digitala tvillingar och hur vi tillsammans kan hitta nya lösningar möta målen i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Olika stadier av den digitala resan

Våra kunder och uppdragsgivare har kommit lite olika långt på sin digitala resa. Inom exempelvis vattenrening används relativt avancerad teknik och sensorer för att mäta, reglera och optimera. Här finns goda förutsättningar för att optimera och effektivisera och IVL:s långa erfarenhet av processmodellering och utveckling av smarta mätmetoder fyller en viktig funktion när nya tekniker och metoder tas fram och testas. Inom bygg- och fastighetssektorn har digitaliseringen hittills gått relativt trögt, men den börjar nu ta fart. Detsamma gäller inom avfallssektorn. Här handlar det både om att nyttja digitaliseringens möjligheter för att effektivisera, men också för att öka kunskapen och skapa nya värden för olika slutanvändare. Här kan IVL bidra genom att föra samman olika aktörer när nya affärsmodeller och incitament för att driva utvecklingen ska utforskas. Vi kan också hjälpa till med förklaringar och ökad förståelse för de komplexa samband som ofta ligger till grund när miljöutmaningar ska lösas


Vid frågor kontakta:
Eva Stattin, eva.stattin@ivl.se, tel. 010-788 67 10.

Prenumerera på våra nyhetsbrev