Klimatsmart byggdesign

Bygg- och fastighetssektorn står för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, varav hälften kommer från byggverksamheten. Tidiga beslut i designprocessen kan vara avgörande för att begränsa detta.

Klimathänsyn tidigt i processen

Just nu utvecklas ett verktyg och ett arbetssätt för att kunna beräkna och minska byggnadens klimatpåverkan i de tidiga designskedena av byggprocessen. Detta genomförs inom ramen för två E2B2-projekt. Förutsättningen för att sänka klimatpåverkan redan från början och genom hela byggprocessen är att det finns verktyg och arbetssätt för att beräkna och jämföra klimatpåverkan av olika lösningar tidigt. Detta redan innan detaljerade underlag för klimatberäkning finns, men där klimatmässigt avgörande beslut fattas.


Läs gärna presentationsrapporten Klimat- och designdriven byggnation Pdf, 2.8 MB. från det första projektet.

Projekten tar nästa steg för att kunna klimatberäkna i tidigt designskede. Verktyget bygger på att koppla samman tidiga volymskisser för byggnaden/byggnaderna som tas fram i programvaran Rhino med generiska byggelementtyper (t.ex. kompletta ytterväggar eller bjälklag), som finns kopplade mot LCA-klimatdata i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM). Detta ger en automatisk återkoppling på volymskissens klimatpåverkan beroende på geometri och sammansättningen av byggelement.

Fastigheter som ligger vid sundet

Klimat- och designdriven byggnation

Projektet har tagit fram den tekniska grunden för automatisk klimatkalkyl baserat på förenklade volymskisser i tidiga skeden av byggprocessen. Detta genom en webbaserad koppling mellan programvarorna Rhino samt BM, Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, som projektet skapat.

Läs mer om klimat- och designdriven byggnation

 

Architect working on a laptop with graphic tablet.

Verktyg för klimatsmart byggdesign i tidiga skeden

IVL leder projektet att ta fram ett användarvänligt verktyg för automatisk klimatkalkyl i tidigt designskede genom att utveckla den tidigare framtagna prototypen. Verktyget ges nu ökade möjligheter att jämföra byggnadernas klimatpåverkan för fler olika volym- och materiallösningar, direkt via volymskissen. Utöver detta utökas också verktyget med automatisk kalkyl på värmeförluster genom klimatskalet.

Läs mer om verktyg för klimatsmart byggdesign

Kontakta oss

Har du frågor om Klimatsmart byggdesign, kontakta oss gärna.

Johan Holmqvist, projekledare

Johan Holmqvist

Koordinator

+46-107886649

Rasmus Andersson, biträdande projektledare

Rasmus Andersson

Projektledare

+46-107886743