1. Startsida
  2. Verktyg för klimatsmart byggdesign
Architect working on a laptop with graphic tablet.

Verktyg för klimatsmart byggdesign i tidiga skeden ‑ från prototyp till tillämpat verktyg

Projektets utveckling av verktyget möjliggör att fler lösningar kan jämföras och baserat på fler beslutsparametrar. Biblioteket av byggelement som volymskissernas klimatpåverkan beräknas med kommer att utökas under projektets gång. Detta så att bland annat fler stom- och byggnadslösningar kan jämföras.

En koppling mellan volymskisser och konstruktionsunderlag ska också göra att mängderna av byggmaterial i volymskissen som beräkningarna baseras på får ökad precision. Utöver detta utvecklas en funktion för att automatiskt kunna beräkna klimatskalets värmeförluster för volymskissen genom det tidigare framtagna nyckeltalet. Detta ska kunna beräknas via volymskissens sammansättning och materialdata i biblioteket på samma sätt som för byggskedets klimatpåverkan. Även ekonomiska kostnader för olika alternativ inkluderas i projektet, för ett större användningsområde och utökat beslutsunderlag.

Genom de funktioner som utvecklas tas nu nya steg för att göra verktyget relevant för jämförelser och beslutsunderlag baserat på klimat, energi och andra design- och beslutsparametrar som kan utredas betydligt bättre i tidigt skede än vad som görs idag.

I projektet ingår forskare, arkitekter, konstruktörer och energispecialister från IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE, Chalmers tekniska högskola, Tyréns, FOJAB Arkitekter samt arkitektkontoret Warm in the Winter. Projektet pågår under 2022-2024 och ges stöd från Energimyndigheten genom E2B2 med 3,8 miljoner kronor.

E2B2-projektet Verktyg för klimatsmart byggdesign i tidiga skeden utvecklar ett komplett verktyg för att kalkylera ett byggprojekts klimatpåverkan tidigt i designprocessen. Detta baseras på det prototypverktyg för automatisk kalkyl av byggskedets klimatpåverkan och ett arbetssätt för beslut i tidiga skeden som togs fram i föregående projekt. Verktyget baseras på den webbaserade automatiska kopplingen mellan programvarorna Rhino och BM (Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg) som redan är framtagen, men nu utökas verktygets omfattning och variationsmöjligheter samt användarvänlighet.