1. Startsida
  2. Klimat- och designdriven byggnation
Fastigheter som ligger vid sundet

Klimat- och designdriven byggnation

I detta projektets prototyp till beräkningsverktyg kan ett bibliotek av typiska byggelement som är sammansatta av flera material, såsom en komplett yttervägg eller ett komplett bjälklag, importeras från BM, Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, till Rhino och där tillskrivas till volymskissens olika delar.

I BM har dessa byggelement getts värden på byggskedets klimatpåverkan genom att koppla dem mot generiska klimatdata för ingående resurser. Kopplingen mot dessa värden gör att olika designlösningar kan jämföras klimatmässigt med omedelbar återkoppling vid förändringar i volymskissen och därmed materialsammansättningen.

Projektet har också visat upp olika arbetssätt till att nyttja verktygsprototypen för iterativa beslutsprocesser i olika fallstudier. Fokus har här legat på att relatera klimatpåverkan till andra design- och beslutsparametrar, såsom byggnadens funktionella värden i form av t ex dagsljusinsläpp och andel nyttjandebar byggnadsyta. Projektet har även tagit fram ett särskilt nyckeltal för klimatskalets värmeförluster anpassat efter vilken information som finns i tidiga skeden och i volymskissen. Detta för att möjliggöra beslutsavvägningar i tidigt skede mellan byggnadens klimatpåverkan från byggfasen och byggnadens energimässiga prestanda i drift. Detta tas vidare genom fortsättningsprojektet och då även på en automatiserad nivå.

E2B2-projektet Klimat- och designdriven byggnation tog första steget i den verktygsutveckling för klimatkalkyl i tidiga skeden som efterföljande projekt nu tar vidare. Projektet koordinerades av IVL och genomfördes augusti 2020-mars 2022. Projektteamet bestod i övrigt av FOJAB Arkitekter, Arkitektkontoret Warm in the Winter, MKB Fastighets och Byggnadsfirman Otto Magnusson