1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-06-14] Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening
Pressmeddelande | 2018-06-14

Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

Över 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige saknar godkänd rening. Det visar en ny rapport från Svenska Miljöemissionsdata, SMED. Den totala mängden utsläpp av näringsämnen från små avlopp är enligt rapporten drygt 300 ton fosfor och 3100 ton kväve.

– Att det fortfarande idag, nästan 50 år efter att miljöskyddslagen infördes, finns närmare 200 000 små avlopp med enbart slamavskiljare är den största anledningen till de relativt stora utsläppen från dessa fastigheter. Att åtgärda bristfälliga avlopp och speciellt de som ligger i områden med hög skyddsnivå, är viktigt för att minska näringsbelastningen på vattendrag, sjöar och hav, säger Mikael Olshammar på IVL Svenska Miljöinstitutet, som skrivit rapporten.

Rapporten bygger på en sammanställning av enkätsvar från Sveriges kommuner. Totalt har 93 procent av kommunerna svarat och detaljerade siffror för antalet små avloppsanläggningar i varje kommun, samt typ av anläggning finns i rapporten. Det län som har flest antal små avloppsanläggningar är Västra Götaland.

– Även om många kommuner anger att de har dålig kunskap om typ av reningsteknik och antalet små avlopp är mitt intryck att kommunerna har bättre kunskap nu än tidigare. Men åtgärder som kommunerna gör för att få styr på de dåliga enskilda avloppen är ett långsiktigt arbete. Därför syns ännu ingen minskning i näringsbelastning på nationell nivå, även om så kan vara fallet i enskilda avrinningsområden, säger Mikael Olshammar.

Enligt rapporten finns det cirka 240 000 fastigheter i Sverige med små avloppsanläggningar, vilka enbart har slamavskiljare eller okänd rening. Den totala belastningen av näringsämnen från de små avloppen beräknas vara 303 ton fosfor och 3133 ton kväve.

Det är två procent högre än beräkningar från tidigare år. Ökningen beror dels på att antalet dagar som människor tillbringar i hus med enskilt avlopp har ökat något, dels på att underlagsmaterial och beräkningsmetoder har förbättrats.

– Tyvärr slår därför inte allt arbete som kommunerna utfört med att inventera och åtgärda de enskilda avloppen igenom i belastningsstatistiken, säger Mikael Olshammar.

De beräknade utsläppen visar vad som kommer ut från anläggningarna till övre grundvattenytan eller till närmaste dike eller rör. Eventuell naturlig avskiljning genom till exempel växtupptag ingår inte i beräkningarna.

För mer information kontakta:
Mikael Olshammar, mikael.olshammar@ivl.se, tel. 010-788 65 08

Om SMED
Svenska Miljöemissionsdata, SMED, är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, SCB, SLU och SMHI. Konsortiet bildades 2001 med syftet att långsiktigt samla och utveckla kompetensen i Sverige inom emissionsstatistik kopplat till åtgärdsarbete inom områdena luft- och vattenföroreningar, avfall samt farliga ämnen. Läs mer på smed.se.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev