Vatten – det viktigaste vi har

IVL Svenska Miljöinstitutet har en stark samlad vattenexpertis.
Ta hjälp av oss när du behöver en helhetssyn på vattenfrågor och rusta dig för framtidens vattenutmaningar.

Forskning och uppdrag för rent vatten och blå ekonomi

IVL har en bred kompetens inom vattenfrågor. Vi arbetar med allt från avancerad vattenreningsteknik till utveckling av blå ekonomi. Forskning på miljöeffekter och analyser är grundläggande för vår verksamhet.

Utredningar och analys

På uppdrag av kommuner, länsstyrelser och företag genomför vi riskbedömningar, inventeringar och miljöutredningar över hur olika verksamheter påverkar våra grundvatten, vattendrag, sjöar och marina ekosystem. Vi levererar beslutsunderlag och rekommendationer för minsta möjliga miljöpåverkan.

Cirkulär vattenrening

På vår unika pilot- och demonstrationsanläggning Hammarby Sjöstadsverk utvecklar vi världsledande teknik för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten i nära samarbete med branschen. Tillsammans med Region Gotland och flera andra aktörer utvecklar teknik för att ta vara på regnvattnet.

Hållbar blå ekonomi

IVL har sedan många år en betydande marin verksamhet på Kristinebergs forskningsstation utanför Lysekil. Tillsammans med lokala och regionala aktörer tar vi fram metoder och teknik för hållbart vattenbruk, marin teknik och förvaltning av ekosystem.

IVL:s expertområden inom vatten

Waste water treatment plant

Vattenrening

Vi utvecklar framtidens resurseffektiva, cirkulära och digitala vattenrening, såväl i Sverige som utomlands.

Sjöpungsodling utanför Djupvik, Orust. Fredrik Norén och Anna-Sara Krång på bild.

Vattenbruk

IVL har djup och bred kompetens inom hållbart och cirkulärt vattenbruk både på land och till havs.

regnvatten

Vattenförsörjning

Vatten är en bristvara. Vi utvecklar teknik och metodik för att ta tillvara sötvatten och motverka vattenbrist.

Forskare går till botten med miljögifterna

Utsläppen av miljöfarliga ämnen från den svenska processindustrin har minskat kraftigt i takt med vidtagna miljöskyddsåtgärder. Utanför en del anläggningar förekommer dock fortfarande förhöjda halter av olika föroreningar i bottensediment. Under sommaren 2022 genomförde IVL nya mätningar i Bottniska viken.

– När de kemiska analyserna är klara i höst kommer vi att sammanställa och utvärdera data. Jämförelser med tidigare undersökningar ger oss möjligheter att utveckla prognosmodeller över framtida miljöförhållanden och hur exempelvis föroreningshalter i fisk kan komma att utvecklas över tid. Resultaten kommer även att kunna utgöra beslutsunderlag i diskussioner om framtida åtgärdsstrategier, säger Magnus Karlsson, forskare på IVL.

Vatten i ekosystem

IVL:s forskning bidrar till att upptäcka risker och hot mot våra vattenmiljöer - vi arbetar lika mycket med att avvärja dessa hot.

Försurning

Provtagning vid Gårdsjön. Filip Moldan och Sara Jutterström från IVL.

Försurade sjöar och vattendrag

Nästan hälften av alla sjöar och vattendrag i sydvästra Sverige är försurade, längre norrut är problemen mindre. Minskade utsläpp av svavel och kväve har gett resultat men återhämtningen går långsamt och mark och ytvatten i södra Sverige kommer att vara försurade under lång tid framöver.

Läs mer om IVL:s arbete med försurning

Mikroskräp

mikroplast i mikroskåp

Marint mikroskräp

Mikroskräp är små partiklar av exempelvis plast, textilmaterial, gummipartiklar, asfalt eller olika förbränningspartiklar. Det saknas fortfarande heltäckande kunskap kring vilka risker mikroskräp utgör i miljön. Det är därför en viktig fråga att fortsätta studera och utreda.

Läs mer om IVL:s forskning på mikroskräp

Utsläpp

Olje läckte ut intill vatten

Oljeskador och utsläpp i vatten

Allt mer olja transporteras till sjöss, vilket innebär en ökad risk för olyckor med oljeutsläpp. IVL har erfarenhet från flera oljeutsläpp och har genomfört ett flertal större miljöuppföljningar.

Läs mer om IVL:s arbete med utsläpp i vatten

På jakt efter salamander med miljö-DNA

Den biologiska mångfalden i världen minskar och åtgärder för att bevara eller återskapa ekosystem med hög artrikedom står högt på den globala agendan.

Men hur mäter man biologisk mångfald i vattenmiljön? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklar möjligheterna inom det nya forskningsfältet miljö-DNA.

Hållbar blå ekonomi

IVL arbetar för en hållbar blå ekonomi, vilket innebär att verksamheter som utgår från havet, exempelvis sjötransporter, turism och fiske, sker på ett hållbart sätt.

Kristineberg Center

Martin Sjöberg, verksamhetsledare för Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

Kristineberg Center för marin forskning och innovation

Uppdragen inom de marina näringarna utgör en allt större del av IVL:s verksamhet och på forskningsstationen i Kristineberg kommer de nu bli ännu fler. Här jobbar forskare sida vid sida med start-ups och storbolag och institut som IVL och RISE går samman och kompletterar varandra.

Läs mer om våra projekt på Kristineberg


Vattenbruk

Händer som håller ostron

AquaVitae: Hållbart vattenbruk runt Atlanten

Vattenbruk begränsas idag till ett litet antal högt efterfrågade arter. Det behövs en större mångfald och ett starkare bestånd för att minska sårbarheten för sjukdomar. IVL:s forskare ska utveckla tekniker för att odla både inhemska ostron och främmande stillhavsostron i ett transatlantiskt EU-projekt.

Läs mer om projektet


Kustzonplanering

Havsutsikt från stranden

Datadriven kustzonsplanering och förvaltning

Kustzonerna bildar komplexa och dynamiska ekosystem som förser otaliga djur- och växtarter med livsmiljöer, mat och skydd. För att bevara dem krävs noggrann planering och god kunskap. IVL studerar hur modeller och data kan användas för att underlätta kustzonsplanering och -förvaltning.

Läs mer om projektet


Tjänster IVL erbjuder inom vatten

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Ta en digital rundtur i Hammarby Sjöstadsverk

I denna digitala rundtur får du se insidan av vår testanläggning Hammarby Sjöstadsverk, samt träffa några av de som arbetar där. Du kan även se filmen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta IVL:s vattenexperter

Mikael Olshammar, medarbetare på IVL

Mikael Olshammar

Gruppchef, vatten

Linda Kanders medarbetare på IVL

Linda Kanders

Gruppchef, Miljöteknik,
vatten och avlopp

Åsa Strand medarbetare på IVL

Åsa Strand

Senior expert vattenbruk

The image shows a man

Magnus Rahmberg

Processmodellering och digitalisering

Forskning inom vatten

Vatten är ett av våra största verksamhetsområden

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Sidan senast ändrad: 2023-01-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen