1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Transporter
 5. Stadsförtätning och parkeringsytor
En stad ovanifrån

Stadsförtätning och parkeringsytor

Vilka möjligheter finns för att samutnyttja parkeringsytor och mobilitetstjänster i svenska storstäder när bostadsområden förtätas? I Projektet SamPark har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med kommunala bostadsbolagskoncernen Framtiden AB bidragit med kunskaper om ett byggande med effektiv marknaanvänding, låg resursanvändning och strukturer som stödjer ett hållbart resande.

Projektet har använt Framtiden koncernens fastighetsbolag som exempel och studieobjekt under projekttiden. Forskningsprojektet har tagit fram ny kunskap och rekommendationer som kan användas i Göteborg och jämförbara städer.

Fokusområden i projektet:

  • Effektiv markanvändning, låg resursanvändning och strukturer för hållbart resande.
  • Lägre kostnader för att bygga bostäder.
  • Utforma bostäder, parkeringsytor och mobilitetstjänster på ett sätt som bidrar till hållbart resande och minskade miljöeffekter.
  • Studera affärsmodeller och möjligheter att nå mål i kommunala trafikstrategier, klimatstrategier och miljöprogram.

  Projektfakta

  • Sampark - metoder, möjligheter och potential att samutnyttja parkeringsytor och mobilitetstjänster med Framtidenkoncernens fastighetsbestånd som fallstudieobjekt
  • Budget: 1,9 MSEK
  • Finansiär: Samfinansiering SIVL och Förvaltnings AB Framtiden
  • Samarbetspartners: Förvaltnings AB Framtiden
  • Period: 2018 - 2021