färejtrafik i Göteborg

Fossilfria färjor i kollektivtrafik

Den vattenburna kollektivtrafiken har stor potential att bidra till ett effektivt kollektivtrafiksystem genom att knyta samman fler noder och avlasta väg- och spårbunden trafik. IVL, Trivector, Vattenbussen och KTH undersöker vad som saknas för att färjorna ska betraktas som ett lika relevant transportsslag som landbaserade transportlösningar.

Sverige har kommit långt med införandet av förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken på landsidan, men färjetrafiken har halkat efter. Idag finns initiativ med HVO-bränsle och eldrift, men för att vi ska nå våra nationella miljö- och klimatmål, samt de ofta förekommande regionala och kommunala miljömålen för kollektivtrafiken, behövs en omställning av färjetrafiken på bred front.

Syftet med projektet är att ta fram nya kunskapsunderlag för värdering av den vattenburna kollektivtrafikens potentiella roll och funktion i det transporteffektiva samhället. Projektets målsättning är att den vattenburna kollektivtrafiken ska betraktas som ett reellt åtgärdsalternativ i samhällsplanering, åtgärdsvalsstudier (ÅVS) och samlade effektbedömningar (SEB).

Projektet inleds med en belysning av den vattenburna kollektivtrafiken och dess historiska resandetrend där tekniska, organisatoriska och administrativa förutsättningar sätts i relation till landburen kollektivtrafik. Därefter analyseras kostnader och miljöpåverkan relaterat till både investering, drift och underhåll för de olika trafikslagen.

Syftet är att skapa bättre beslutsunderlag för upphandling av färjetrafiken och att få en bättre förståelse för de miljö- och kostnadsdrivande komponenterna i systemet. I sista steget analyseras nationella styrmedel för att snabba på en omställning till mer hållbar vattenburen kollektivtrafik, samt olika åtgärder som rederier kan implementera för effektivare sjöfart med avseende på ekonomi och miljöpåverkan.

Förstudier

IVL har tidigare tillsammans med KTH genomfört två förstudier som gett kunskapsunderlag för upphandling och implementering av färjor med förnybar framdrift:

Fossilfri kollektivtrafik på vatten

Denna förstudie syftade till att skapa bättre kunskap om hinder och möjligheter för färjor med hög miljöprestanda. Arbete bestod av litteraturstudier, intervjuer och samarbete med en engagerad referensgrupp med syfte att undersöka hur en övergång till fossilfri kollektivtrafik på vatten kan påskyndas. Två fallstudier genomfördes för att samla erfarenheter från eldrivna färjor i drift: 1) Köpenhamn nya ”havnebuss”, där Arriva tillsammans med det holländska varvet Damen Shipyard Group vann upphandlingen om att bedriva trafik med elfärjor mellan Nyhavn och operan i centrala Köpenhamn på uppdrag av Movia. 2) Elhybridfärjan Elvy i Göteborg som levererades och driftsattes i Göta Älv under senare delen av 2019.

Projektets referensgrupp bestod av Styrsöbolaget, Börjessons Sjötaxi, & Charterbåtar, Skärgårdsredarna, Västtrafik, Region Stockholm, Färjerederiet, Green City Ferries och Västra Götalandsregionen.

Projektet finansierades av Branschprogrammet Hållbar sjöfart som drivs av Lighthouse. Projektet avslutades 2020.

Rapporten Förnybara drivmedel för färjor i kollektivtrafik

Syftet med denna förstudie var att beskriva vilka förnybara drivmedel som lämpar sig för olika fartygstyper, linjer och förutsättningar. Det övergripande målet var att ge kunskapsunderlag och rekommendationer som kan användas vid upphandling och implementering av mindre färjor med förnybar drift, för att minska utsläppen av växthusgaser, hälsofarliga emissioner och partiklar.

Rapporten ger en överblick över möjliga förnybara drivmedel och beskriver drivmedlens mognadsgrad och behov av infrastruktur för bunkring och laddning. Drivmedel som diskuteras är HVO, batteridrift, biogas, metanol, ammoniak och vätgas, samt energieffektivisering med hjälp av vindassistans. Hinder och möjlighet för fossilfri drift beskrivs utifrån tre perspektiv: upphandlingsrelaterade aspekter kring val av drivmedel, tillgång på ny teknik och operationella aspekter inklusive laddning och bunkring.

Arbetet finansierades av f3 – svenskt kunskapscentrum för förnybar energi och slutfördes i slutet av 2021.

Ladda ner rapporten Förnybara drivmedel för färjor i kollektivtrafik Pdf, 746.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Projektfakta

  • Kunskapsunderlag för värdering av den vattenburnakollektivtrafikens potentiella roll och funktion
  • Total budget: 2.3MSEK
  • Projektpartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector, Vattenbussen, KTH
  • Finansiär: Trafikverket (Sjöfartsportföljen)
  • Period: 2022 - 2024

Prenumerera på våra nyhetsbrev