1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Förbränning av slam med efterföljande fosforåtervinning
overview treatment plant

Förbränning av slam med efterföljande fosforåtervinning

Projektet syftar till att ta fram ett underlag som belyser för- och nackdelar med förbränning av slam, betraktat ur ett helhetsperspektiv och baseras på försök i fullstor- och pilotskala.

Ur resurssynvinkel är det önskvärt att fosforn och organiskt material kan återföras till jordbruksmark. Det innebär att slammet måste uppfylla högt ställda krav på renhet då slammet kan innehålla en rad föroreningar. Förbränning av slam ger möjligheter att destruera dessa föroreningar såsom mikroplast och läkemedelsrester, samtidigt som det skapas möjligheter att återvinna näringsämnen som fosfor från askan.

I Sverige har vi ungefär 40 avfallsförbränningsanläggningar som har en viss överkapacitet. Ett sätt att minska omhändertagandet av slammet är därför att förbränna detta i befintliga pannor och därvid undvika stora investeringskostnader för monopannor. Projektet undersöker därför förutsättningar för slamförbränning i befintliga pannor.

Projektet undersöker monoförbränning av slam samt samförbränning av slam med returträflis. Livscykelanalys används för att utvärdera potentiell miljöpåverkan från behandling av slam, om man övergår från kompostering till förbränning (inklusive fosforåtervinning från askor). IVL Svenska Miljöinstitutet är projektledare, genomför alla utvärderingar och analyser i samarbete med andra partners.

Projektfakta

  • Framtida slamhantering – Förbränning kombinerat med fosforåtervinning ur askan
  • Budget: 1 600 000 SEK
  • Samarbetspartners: Borlänge Energi AB, Falun Energi och Vatten AB, Mora Vatten AB, Fortum Waste Solutions AB, Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, Volvo Car Sverige AB och Stiftelsen IVL
  • Period: 2018 - 2020