1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Biologisk mångfald
  5. Kan ploiditet förutspå arters utdöenderisk
Humla på en blomma

Kan ploiditet förutspå arters risk att dö ut?

Den biologiska mångfalden är starkt hotad genom förstöring av habitat. Att kunna förutse hur många och vilka arter som kommer att dö ut som en konsekvens av detta är viktig information för naturvårdare och politiker för att de ska kunna agera så att inte fler arter dör ut.

Om, var, och när en växtart dör ut avgörs av hur deras egenskaper interagerar med omgivningen och dessa egenskaper. Korrekt förutsägelse med hjälp av dessa egenskaper försvåras dock av att dessa egenskaper kan variera mycket inom en art.

Ploiditet som växtegenskap beskriver antalet kromosompar i artens arvsmassa. Ploiditet varierar mycket lite inom en art och ploiditetsdata finns tillgängligt för de flesta arter. Ploiditet kan därför fungera som en enkel, effektiv prediktor av växters utdöenderisk. Skillnader i ploiditet mellan arter kan påverka utdöenderisk genom ett flertal ekologiska processer som vi vet påverkas av ploiditet.

Projektet testar hur variation i ploiditet orsakar variation i genetiska processer och andra växtegenskaper som påverkar den biologiska mångfalden och arters förekomst i fragmenterade gräsmarker runtom i Europa.

Projektfakta

  • Kan ploiditet förutspå arters utdöenderisk?
  • Finansiär: Framtidens forskningsledare; FORMAS
  • Projektbudget: 2 998 000 SEK
  • Samarbetspartner: Prof. Olivier Honnay, KULeuven, Belgien; Prof. Meelis Pärtel, Tartu Universitet, Estland; Prof. Vigdis Vandvik, University of Bergen, Norge; dr. Robin Pakeman, James Hutton Institute, UK; dr. James Bullock, Centre for Ecology and Hydrology, UK; Prof. Honor Prentice, Lund Universitet, Sverige
  • Period: 2019 - 2022