A green bus driving across a bridge over water, lots of tall building in back. Malmö Sweden

Blågröna lösningar i den hållbara staden

Blågröna lösningar innebär att grön infrastruktur kopplas samman med stadens vattenhantering. Därmed bidrar blågröna lösningar till multifunktionella åtgärder och kan ge positiva synergieffekter som värmereglering, ökad biologisk mångfald, minskad risk för översvämningar och fler platser för möten och rekreation.

Idag bor närmare 87 procent av Sveriges befolkning i tätorter på en yta som utgör 1,5 procent av landet som helhet, och prognoser visar att de större städerna fortsätter att växa.

Många urbana miljöer är sårbara för effekter av ett förändrat klimat, såsom översvämningar från vattendrag, intensiv nederbörd eller långvariga värmeböljor. Kustnära samhällen riskerar även att utsättas för omfattande skador, såsom översvämning, skred och erosion, till följd av förhöjda havsnivåer, både i form av tillfälliga havssprång vid stormar och permanent havsnivåhöjning.

För att hantera de utmaningar som ett förändrat klimat innebär för våra tätbebyggda områden krävs anpassningsåtgärder i både befintlig miljö och vid planering för nybyggen. I urbana miljöer har den gröna infrastrukturen en enorm potential för att skapa mer resilienta stadsmiljöer. Framför allt kan naturliga och konstruerade våtmarker, regnbäddar och gröna översvämningsytor både fördröja och reglera toppflöden vid skyfall och bidra till att utjämna vattentillgång vid torra perioder.

Träd och parkmiljöer hjälper till att reglera temperaturer och erbjuda svalka. Grönska kan med rätt utformning och placering även bidra till bättre hälsa genom bullerdämpning och minskad spridning av luftburna partiklar, erbjuda ytor för rekreation samtidigt som de blir viktiga inslag för biologisk mångfald och skapar skönhetsvärden i stadsmiljön.

Syftet med projektet är att utveckla den pågående innovationsprocessen för blå-gröna lösningar i urban miljö genom att möjliggöra en ökad implementering av befintliga blå-gröna lösningar på marknaden. Genom att identifiera och synliggöra funktionella produkter och lösningar på marknaden kommer fler lösningar att implementeras i våra städer.

Projektfakta

  • Ökad implementering av funktionella blå-gröna lösningar i den hållbara staden
  • Budget: 3,7 MSEK
  • Finansiär: Vinnova
  • Projektpartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), VA SYD, Sustainable Business Hub (SBHub), Scandinavian Green Roof Institute (SGRI)
  • Period: 2021-2023