1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Arbetsmiljö
 5. Fallolyckor bland personal inom vården
A person standing in a hall

Fallolyckor bland personal inom vården

IVL har med stöd från AFA drivit ett projekt för att undersöka vad fallolyckor bland personal inom vården beror på och hur de skulle kunna förebyggas. Utgående från denna förståelse för vad fallolyckor beror på och vad som krävs för att förebygga dem, är målet med projektet att utveckla en metodik, dvs. verktyg och arbetssätt för att effektivt förebygga fallolyckor bland personal inom vården.

Metodiken utvecklas tillsammans med nyckelaktörer/-funktioner för ett fungerande arbetsmiljöarbete (t.ex. arbetsmiljöstrateger, chefer, skyddsombud, fastighetsservice och HR) och ska kunna integreras i arbetsplatsers befintliga arbetsmiljöarbete och även innefatta att stärka arbetsplatsens säkerhetskultur. Metodiken ska kunna användas av arbetsplatser på egen hand, utan externt stöd och även utvecklas att kunna användas för andra arbetsmiljörisker på arbetsplatsen. Dessutom ska metodiken vara i linje med avtalet om arbetsmiljö och samverkan från 2017. Metodiken ska bygga på, och komplettera/vidareutveckla, det befintliga arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Utvecklingen kommer att vara en iterativ process, där forskarna arbetar tillsammans med arbetsgrupper med representanter för olika aktörer/funktioner. Metodiken bygger bl.a. på det underlag till checklistor som presenteras i rapporten från det tidigare IVL-projektet om fallolyckor i vården.

Projektets mål är alltså att utveckla arbetssätt och stöd för ett smart och effektivt arbetsmiljöarbete i vården. Bakgrunden till projektet är flera forskningsstudier som IVL drivit och som undersökt både varför arbetsskador inträffar i vården och hur de vanligaste arbetsskadorna kan förebyggas.

Ytterligare ett projektmål är att utveckla arbetssätt som inte tar för mycket tid och som skapar goda och säkra arbetsmiljöer samtidigt som arbetet förstärker angränsande områden exempelvis patientsäkerhetsarbetet.

Arbetsplatser som kommer att delta i projektet kommer att:

 • Diskutera hur ett förebyggande arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatsen för att bli effektivt samtidigt som det inte tar för mycket tid och resurser.
 • Testa arbetssätt och stöd (arbetsmiljöverktyg av olika slag) som utvecklas tillsammans med deltagande arbetsplatser inom projektet.

Projektets utgångpunkter som bygger på erfarenheter och lärdomar från tidigare projekt är att:

 • Utgå från arbetsplatsens befintliga arbetsmiljöarbete och de förutsättningar som finns och tillsammans med arbetsplatsen diskutera hur det kan utvecklas och förbättras.
 • Olika aktörer behöver ha stöd för att klara sina arbetsmiljöuppgifter, exempelvis checklistor och andra typer av stöd som gör det lätt att både veta vad man ska göra och att göra rätt.
 • Arbetsmiljöarbetet kan på ett naturligt sätt integreras i befintliga rutiner, exempelvis APT men även sådana rutiner som rör angränsande och viktiga områden, exempelvis patientsäkerhetsarbetet.
 • Tydliggöra vad olika aktörer på arbetsplatsen behöver bidra med, t.ex. ledning, HR, chefer på olika nivåer, anställda och skyddsombud. Alla behöver inte bidra med allt, men alla har en viktig funktion i arbetsmiljöarbetet.

Under projektets gång kommer vi tillsammans med deltagande arbetsplatser att löpande utvärdera vad som fungerar bra och vad som är svårt i arbetsmiljöarbetet. Detta är viktigt för att vi tillsammans ska kunna anpassa och utveckla arbetsmiljöarbetet så att det blir så effektiv och fungerar så bra som möjligt för respektive verksamhet.

Projektfakta

 • Fallolyckor bland personal inom vården
 • Finansiär: AFA Försäkring
 • Budget: 2980 000
 • Period: 2019 - 2022

Prenumerera på våra nyhetsbrev