Konsekvensbeskrivning för framtida slamhantering och fosforåtervinning - Livscykelanalys och ekonomiska beräkningar av två utvalda teknikkedjor för fosforåtervinning

Denna rapport är skriven på uppdrag av den offentliga utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, M 2018:08”. Syftet med studien har varit att undersöka miljöpåverkan samt kostnadsaspekter för två hypotetiska, men möjliga framtida, teknik-kedjor för fosforutvinning och hantering av kommunalt rötat avloppsslam.

Sammanfattning

Denna rapport är skriven på uppdrag av den offentliga utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, M 2018:08”. Syftet med studien har varit att undersöka miljöpåverkan samt kostnadsaspekter för två hypotetiska, men möjliga framtida, teknik-kedjor för fosforutvinning och hantering av kommunalt rötat avloppsslam. De studerade teknikerna för slambehandling och fosforutvinning finns i dagsläget inte implementerade i fullskala, och studien bygger till största delen på uppskattade värden från olika teknikleverantörer. Utvinning av andra näringsämnen än fosfor har inte ingått i uppdraget.

De hypotetiska teknik-kedjorna har jämförts mot dagens slamhantering (spridning, jordtillverkning samt deponitäckning) vid ett definierat referensavloppsreningsverk, det så kallade ”basfallet”. Utifrån inhämtat kunskapsunderlag kring de olika åtgärdsmetodernas kostnader samt deras förmåga att utvinna fosfor ur avloppsslam, har en kostnad per ton hanterat slam samt per kg återvunnen fosfor beräknats. Utifrån detta har sedan kostnadseffektiviteten mellan de olika metoderna/teknikerna, samt även kostnaderna med de värderade miljönyttorna jämförts. Toxicitet har inte undersökts inom ramen för projektet men ett försök att uppskatta kadmiuminnehållet i slutprodukterna har genomförts. I nuläget finns det få analyser och uppgifter från leverantörer för tekniker under utveckling.

För genomförandet av studien har ett antal antaganden varit nödvändiga att göra. Det är svårt att spå in i framtiden och den kommande teknikutvecklingen och det är därför viktigt att se resultaten från dessa analyser som indikativa snarare än absoluta.

Medarbetare: Kristin Johansson, Magnus Rahmberg, Mikael Malmaeus, Catharina Grundestam, Anna Mellin

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C541

Författare: Catharina Grundestam, Kristin Johansson, Anna Mellin, Mikael Malmaeus, Magnus Rahmberg

Ladda ner publikation