Halter av dioxiner och PCB:er i strömming längs Svealandskusten

Förekomsten av dioxiner och PCB:er i strömming från Östersjön har under flera decennier varit en uppmärksammad miljöfråga och rönt mycket intresse från såväl myndigheter, forskare, yrkesfiskare som från allmänheten. Än finns kunskapsluckor att fylla. Baserat på provtagningar från senare år redovisas i denna rapport närmare hur situationen ser ut i strömming från Svealandskusten. Särskilt har geografiska och säsongsmässiga haltvariationer undersökts.

Sammanfattning

Halter av dioxiner och PCB:er har undersökts i den strömming som inom projektet ”Dioxiner i fet fisk – hot och utvecklingsmöjligheter för svensk småskaligt kust- och insjöfiske” insamlats längs Svealandskusten. Resultaten tyder på att det finns tydliga geografiska skillnader. Det framkom att Stockholm är en källa till PCB:er, utifrån att den strömming som fångats i direkt närhet till Stockholm hade tydligt förhöjda halter. I ostlig riktning från staden, ut mot ytterskärgården, avtog PCB-halterna succesivt.

Dioxiner tycks istället vara högst i strömming från Svealandskustens nordligare vatten, för att sedan klinga av mot de mellersta och södra områdena. Det kunde dock inte klarläggas helt i vilken utsträckning de förhöjda halterna i de nordligare vattnen beror på skillnader mellan strömming fångad under våren jämfört med hösten. Sett till området som helhet noterades inga tydliga skillnader i halter mellan strömming fångad under våren eller hösten. Däremot var strömmingens fetthalt signifikant högre i den höstfångade strömmingen.

I de mellersta och sydliga vattnen, med undantag för Stockholms innerskärgård, framkom att det såväl vår som höst finns stor potential för fångster med lågt innehåll av dioxiner och PCB:er. Det visades även att halterna kan reduceras om fisket inriktas på strömming av mindre storlek.

Undersökningen har finansierats av Region Stockholm genom hållbarhet- och skärgårdsbidraget.

Medarbetare: Magnus Karlsson

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C540

Författare: Magnus Karlsson, Hannes Waldetoft