Undersökning av hälsofarliga ämnen i braxen - jämförelse mot andra arter och tolerabla intag

Intresset för hållbart producerade livsmedel ökar i samhället. Braxen, en allmänt förekommande fiskart i insjö- och kustvatten, är i dagsläget en outnyttjad resurs som i liten grad används för mänsklig konsumtion. Flera initiativ har emellertid tagits för att återintroducera braxen på fiskmarknaden. IVL har mot bakgrund av detta analyserat förekomsten av potentiellt hälsofarliga ämnen i braxen från några kust-och insjölokaler.

Sammanfattning

Halter av dioxiner, PCB, kvicksilver och perfluorerade ämnen har undersökts i braxen från svenska kust- och insjölokaler. Resultaten visar att halterna generellt är lägre än i andra arter som saluförs på den svensk fiskmarknaden. En orsak bakom detta är att braxen är en förhållandevis mager fiskart som inte ackumulerar fettlösliga föroreningar i samma omfattning som feta fiskarter. En annan orsak kan vara att braxen gynnas av näringsrika förhållanden och att de största bestånden därför återfinns i näringsrika sjöar och kustområden där föroreningshalterna i fisk av olika biogeokemiska skäl generellt är lägre.

Intagsberäkningar visar att för dioxinlika ämnen (dioxiner och PCB) och kvicksilver finns, i det material som undersökts, utrymme för stor konsumtion innan dosen för vad som anses vara tolerabla intag närmas. Vad gäller perfluorerade ämnen (PFAS) är bilden tvetydig. Jämfört med det värdet för tolerabelt intag, som gällt ett tiotal år, finns utrymme för praktiskt taget obegränsad braxenkonsumtion. Men med det nya värdet som europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten nyligen föreslagit, och som innebär att tolerabelt intag reducerats med storleksordningen en faktor hundra, minskar utrymmet för konsumtion avsevärt. Detta är dock inte unikt för braxen. I det närmaste all konsumtion av insjö- och kustfisk kommer att bli problematisk om framtida kostråd kommer att baseras på det nya värdet för tolerabelt intag av PFOS.

Mycket talar för att det svenska braxenbeståndet, idag en praktiskt taget outnyttjad födoresurs, bör kunna förvaltas som andra fiskarter och bli ett hållbart alternativ för fiskkonsumtion. Sammantaget visar denna studie att halter av hälsofarliga ämnen generellt inte bör bli en begränsande faktor för möjligheterna att återintroducera braxen som matfisk på den svenska fiskmarknaden.

Medarbetare: Magnus Karlsson

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C539

Författare: Magnus Karlsson, Hannes Waldetoft

Ladda ner publikation