Gemensam planering - Samverkansformer för att planera trafik och bebyggelse mot en hållbar målbild

I detta projekt som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort i samarbete med Trivector Traffic, har vi att utvecklat och provat samverkansformer och metodik för att överbygga målkonflikter och skapa samsyn kring gemensamma mål för planering av stadens trafik och bebyggelse. Inom projektet utvecklades och testades samverkansmodeller i två pilotprojekt som utmynnade i en utvärdering av processer, målformuleringar, avtalsfrågor, åtgärder och styrmedel för att hantera infrastrukturplaneringen i städer mot gemensamma miljömål. I projektet och i fallstudierna medverkade också regioner och länsstyrelserna.

Sammanfattning

I denna rapport presenteras resultatet från projektet Gemensamma mål och samverkansformer för planering av stadens trafik. I en tidigare studie som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trivector Traffic har det visats att det förekommer målkonflikter mellan den nationella planeringen och kommunal planering av trafik och bebyggelse. Detta projekt bygger vidare på dess resultat men syftet här är att konkret pröva och utveckla samverkansformer och metodik för att överbygga målkonflikter och skapa samsyn kring gemensamma mål. Rapporten beskriver olika samverkansformer som används idag i Sverige och i Norge.

Den ena fallstudien följdes en dialogprocess, som berörde en utbyggnad av ett bostadsområde i Göteborg, där en trafikled skulle omvandlas till boulevard, vilket kunde skulle påverka trafiksituationen i stort. Den andra gjordes inom ramen för en åtgärdsvalsstudie i Jönköping. Här diskuterades framtidsscenarier för funktion och åtgärder för genomfartsleden E4 / riksväg 40. I projektet och i fallstudierna medverkade Trafikverket, berörda kommuner, regioner och länsstyrelserna, samt i Göteborgsstudien även regeringens delegation för bostadsbyggande. Några slutsatser utifrån projektet är bland annat betydelsen av tillit och att aktörerna upplevs som jämbördiga i en organiserad samplanering, diskussion kring modeller och funktion av överenskommelser eller avsiktsförklaringar. En metodik med ett moderniserat remissförfarande har föreslagits och testats.

Medarbetare: Åsa Hult, Henrik Kloo

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C523

Författare: Henrik Kloo, Christian Fredricsson Christian Dymén, Åsa Hult

Ladda ner publikation