Digitala informationsflöden i byggprocessen - Vilka värden kan ett obrutet informationsflöde mellan material, tillverkare och fastighetsägare skapa?

Vad krävs för att de tekniska lösningar som kan bidra till etableringen av ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation genom byggprocessen ska komma till stånd? Detta har varit en av huvudfrågorna och utgångspunkten för två parallella projekt, som omfattat representanter från hela byggprocessen – från materialtillverkare till fastighetsägare. Den fråga som projekten framförallt haft i uppgift att besvara är vilka nya värden som kan skapas om och när ett sådan flöde är etablerat.

Sammanfattning

Genom att samlas kring de behov och nyttor som kan mötas med ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation, kan man identifiera tydliga incitament hos var och en av aktörerna i byggprocessens värdekedja. Detta då vi ser att nya samverkansformer, som utgår från det obrutna digitala flödet, kan bidra till effekter såsom minskade kostnader, minskad resursåtgång, ökad andel cirkulära flöden av byggmaterial och en generellt minskad miljöpåverkan från byggbranschen som helhet. Bland annat har vi tagit fasta på det stöd och de nya möjligheter som så kallade digitala tvillingar – en fastighets digital replika – kan erbjuda.

Projekten har drivits i en iterativ process, där man tagit stöd av metoder för servicedesign och affärsmodellgenerering, för att identifiera såväl möjligheter som behov och krav för värdekedjans aktörer och slutanvändare. Ännu saknas några av de pusselbitar som gör att samspelet mellan materialtillverkare och fastighetsägare, samt de intressenter som i en framtid kan vara kravställare – såsom banker och försäkringsföretag – kan flöda längs hela byggprocessen och in i en fastighets digitala tvilling. I detta projekt har man dock påvisat att en lösning rent tekniskt är möjlig; redan idag finns de tekniska förutsättningarna för att miljöinformationen ska kunna flöda mellan olika system.

Medarbetare: Maria Ahlm, Mattias Wohlén, Eva Stattin

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C522

Författare: Maria Ahlm, Eva Stattin, Mattias Wohlén

Ladda ner publikation