MILJÖMÄRKNING AV FRITIDSBÅTSHAMNAR Underlag för ett miljömärkningssystem som syftar till att minska belastningen från fritidsbåtshamnar på den marina miljön

Fritidsbåtshamnar har en betydande miljöpåverkan och är redan idag föremål för en rad olika krav och regler. Projektet har undersökt potentialen för hur ett miljömärkningssystem kan användas som ett styrinstrument för att minska miljöpåverkan från fritidsbåthamnar. Rapporten har tagits fram av Havsmiljöinstitutet i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Rapportförfattarna ansvarar för innehållet och slutsatserna i rapporten, vilket inte innebär något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida.

Sammanfattning

Fritidsbåtar har stor miljöpåverkan på kustnära miljöer. Ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön, enligt havsmiljöförordningen (2010:1341), ska fastställas av Havs- och vattenmyndigheten senast i december 2021. Syftet med åtgärdsprogrammet är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön och att miljökvalitetsnormerna enligt föreskrifterna HVMFS 2012:18 uppnås. I arbetet med att identifiera och formulera möjliga åtgärder har Havsmiljöinstitutet i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram underlag för att utreda om ett miljömärkningssystem kan användas som ett styrinstrument för att minska påverkan från fritidsbåthamnar.

Syftet med ett sådant system skulle vara att stödja fritidsbåtshamnar och båtägare att agera mer miljövänligt. Projektet har sammanfattat de aktiviteter inom fritidsbåtshamnar som påverkar havsmiljön på olika sätt och sammanställt de tekniker som finns tillgängliga för fritidsbåtar och hamnar för att minska deras miljöpåverkan. En genomgång av befintliga styrinstrument för ovanstående aktiviteter har även gjorts och projektet har även kartlagt hur olika typer av fritidsbåtshamnar arbetar med miljöfrågor idag.

Efter en genomgång av kriterier för befintliga miljömärkningar för fritidsbåtshamnar identifierades en del miljöområden som saknades, var otydligt beskrivna eller inriktade enbart mot vissa typer av fritidsbåtshamnar. Därför togs ett förslag till ett nytt miljöindex fram, baserat på en bedömning av både skadlighet och omfattning av olika miljöpåverkansfaktorer.

Medarbetare: Karl Jivén, Kerstin Magnusson, Sara Sköld, Anna-Lisa Wrange

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C517

Författare: Bianca Koroschetz, Anna-Lisa Wrange, Karl Jivén, Sara Sköld, Kerstin Magnusson, Jorunn Göransson, Henrik Bengtsson, Cecilia Solér, Per Sundberg

Ladda ner publikation