Hållbar plastanvändning i förpackningsindustrin - med fokus på mjuka plastförpackningar

I studien, som finansierades av Naturvårdsverket, undersöktes vad som krävs för att underlätta materialåtervinningen av mjukplast och öka användningen av återvunnen plast i förpackningar. Förpackningar gjorda av olika typer av mjuk plastfilm som används till exempel i påsar, bärkassar och omslag, är en av de snabbast växande förpackningstyperna. Intervjuer hölls bland annat med tillverkare, varumärkesägare och sorterings- och återvinningsföretag.

Sammanfattning

Resultaten från projektet visar att återvunnen plast används i mycket begränsad omfattning i mjuka plastförpackningar. Trots den blandning av olika typer av mjuka plastförpackningar som sätts på marknaden är det främst lågdensitetspolyeten (LDPE) som sorteras och säljs vidare för materialåtervinning.

För att öka materialåtervinningen och användningen av återvunnen plast i mjuka plastförpackningar behöver efterfrågan på denna typ av förpackningar öka hos slutkonsumenterna. Det behövs också bättre tillgång på återvunnen mjukplast av den kvalitet som krävs för att tillverkare och varumärkesägare ska vilja och kunna använda den. Olika typer av ekonomiska styrmedel skulle kunna ge användningen av återvunnen plast en skjuts i rätt riktning genom att göra den mer ekonomiskt fördelaktig. Rapporten lyfter även fram att det behövs en nationell plaststrategi med tydliga spelregler för olika branscher och bättre samarbete mellan olika aktörer och mellan myndigheter för att sprida kunskap och för att skapa samsyn kring vad som behöver göras.

Enligt EU:s plaststrategi ska alla plastförpackningar som sätts på den europeiska marknaden kunna återanvändas eller återvinnas på ett kostnadseffektivt sätt till 2030 och enligt EU:s förpackningsdirektiv ska 55 procent av alla plastförpackningar materialåtervinnas till 2030. Samtidigt går majoriteten av plastförpackningarna som sätts på marknaden i Sverige och i EU till energiåtervinning.

Medarbetare: Henrik Johansson, Anna Fråne

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C520

Författare: Anna Fråne, Henrik Johansson, Maja Nellström

Ladda ner publikation