Hur överförs nationella miljömål till lokala beslut i transport- och samhällsplaneringen?

Projektet Stafetten, som finansierats av Naturvårdsverket, har studerat miljömål på nationell, regional och lokal nivå, deras roll för transportplaneringen, och vad som kan göras för att målen ska få större genomslag. Deltagande organisationer är IVL Svenska Miljöinstituten, Trivector Traffic och Lund universitet. I denna rapport beskrivs hur miljömålen överförs till lokala beslut i den regionala transportplaneringen och i den kommunala samhällsplaneringen.

Sammanfattning

I rapporten analyseras hur miljömålen hanteras i transportplaneringen på regional och kommunal nivå för att kunna förstå varför de inte alltid får genomslag och ge rekommendationer för hur genomslaget kan öka för de nationella miljömålen i transportplaneringen. Som underlag för analysen har fallstudier genomförts för tre regioner (Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Stockholm) och fyra kommuner (Malmö, Göteborg, Nacka och Lidingö).

De flesta svenska kommuner och regioner har antagit ambitiösa miljö- och klimatmål för transporterna som ligger i linje med målen på nationell nivå. Trots detta dröjer omställningen av transportsektorn. Flera anledningar tas upp i denna rapport. Det är svårt att riva upp gamla investeringsbeslut även om de går stick i stäv med målen, och det är svårt att styra mot mål som inte är konkreta. Dessutom är det politiska stödet för åtgärderna som krävs ofta svagt.

Medarbetare: Johan Sanne, Åsa Hult

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C518

Författare: Åsa Hult, Emma Lund, Christian Fredricsson, Kristoffer Levin, Hanna Wennberg, Johan Sanne

Ladda ner publikation