Framtidens varulogistik i städer

Urbaniseringen och ökad e-handel skapar utmaningar när hänsyn till hållbarhet, trängsel och buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes krav på leveranstjänster. Kommuner har en avgörande roll för att skapa förutsättningar som främjar implementeringen av systemlösningar för hållbar varulogistik i städer som möter kundernas krav samtidigt som det minskar fragmenteringen av varuflöden och antalet transporter. Kommunen kan vidta åtgärder i alla skeden av planprocessen; detaljplanering, bygglov och driftskedet.

Sammanfattning

Varulogistik i städer är en utmaning för att få till en mer hållbar stadsutveckling. Å ena sidan är transporter nödvändiga för att förse både verksamheter och privatpersoner med gods. Å andra sidan bidrar de till utsläpp av växthusgaser, lokala luftföroreningar, buller, olyckor och trängsel. Urbaniseringen och ökad e-handel skapar därför utmaningar när hänsyn till hållbarhet, trängsel och buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes krav på leveranstjänster.

Kommuner har en avgörande roll för att skapa förutsättningar som främjar implementeringen av systemlösningar för hållbar varulogistik i städer som möter kundernas krav samtidigt som det minskar fragmenteringen av varuflöden och antalet transporter. Höga ambitioner på varuleveransernas hållbarhet kan inte lösas om kommunen tar en passiv roll inom området. Kommunen kan vidta åtgärder som skapar behov och incitament för konsoliderade och intermodala leveranser.

Beslut och åtgärder behövs i alla skeden av planprocessen; detaljplanering, bygglov och driftskedet. Resultaten i detta arbete baseras på översiktlig och teoretisk analys vilket gör att slutsatserna bör anses som indikativa. En fördjupad analys som inkluderar empirisk forskning med näringslivets aktörer bör genomföras.

Medarbetare: Sönke Behrends

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C515

Författare: Sönke Behrends

Ladda ner publikation