Potential för ökad återanvändning i Södertälje kommun

Den här studien har tittat både på potentialen för återanvändning i Södertälje kommun och på hinder och möjligheter som finns för att öka återanvändningen samt kommunens roll för att uppnå den potentialen. Rapporten är framtagen som underlag till Södertälje kommuns handlingsplan för ökad återanvändning.

Sammanfattning

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för ökad miljönytta och cirkulära lösningar genom återanvändning. Inom projektet ingår en handlingsplan för Södertälje kommun som beskriver åtgärder på kort och lång sikt för att öka återanvändningen. Den här rapporten fungerar som bilaga till handlingsplanen och undersöker:

• potentialen för återanvändning i Södertälje kommun
• hinder och möjligheter till ökad återanvändning i form av exempelvis praktiska, juridiska och ekonomiska hinder.

Sammanfattningsvis visar potentialstudien att drygt en tiondel av grovavfallet teoretiskt skulle kunna återanvändas, cirka 10 – 15 procent av grovavfallet eller 1 600 – 2 100 ton per år i Södertälje kommun. Undersöks potentialen för återanvändning per produktgrupp finns de viktmässigt största mängderna inom kategorierna möbler, husgeråd, byggprodukter och lastpallar. Tar man hänsyn till miljöpåverkan ska fokus dock ligga på kläder, hemtextilier, mattor och elektronik.

Nu och på lång sikt kan kommunen agera som en samverkansplattform för olika aktörer som kan hitta varandra och skapa samarbeten kopplat till återanvändning. Återanvändning behöver komma högt upp i dagordningen inom den kommunala avfallsbranschen och detta kan bland annat ske genom dedikerade resurser, förtydligande av roller samt tillsyn då regleringar och policys till stor del redan finns på plats.

Medarbetare: Annelise De Jong, Lena Youhanan

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C501

Författare: Lena Youhanan, Annelise De Jong

Ladda ner publikation