Guide Till damningsreducerande åtgärder

Denna guide riktar sig till alla verksamheter som upplever problem med diffus damning och beskriver till att börja med vad diffus damning är, vilka problem det ger samt de källor och omgivande faktorer som resulterar i damning. Den största delen av guiden är sedan ägnad åt att beskriva åtgärder som passar vid olika typer av damning.

Sammanfattning

Begreppet diffus damning inkluderar damning från diffusa källor som till exempel barlagda ytor, materialupplag, stenkrossar och uppvirvling av damm från arbetsmaskiner - källor är vanligt förekommande inom industri- och byggarbetsplatser. Till skillnad från partikelemissioner från en definierad punktkälla, från exempelvis skorstenar, är diffusa partikelemissioner betydligt mer komplicerade att definiera, kvantifiera och åtgärda. Av hälso- och miljöskäl har många industrier krav på sig att rapportera sina totala partikelutsläpp, samt att minska den diffusa damningen i enlighet med miljötillstånd eller kraven i BREF-dokument för verksamheterna. Detta är dock en utmaning eftersom kunskapen om de diffusa utsläppen fortfarande har brister.

Denna guide riktar sig till alla verksamheter som upplever problem med diffus damning och beskriver till att börja med vad diffus damning är, vilka problem det ger samt de källor och omgivande faktorer som resulterar i damning. Den största delen av guiden är sedan ägnad åt att beskriva åtgärder som passar vid olika typer av damning. Slutligen beskrivs de mätmetoder och beräkningar som kan användas för att kvantifiera damningen både före och efter att åtgärder införts.

Underlaget till denna guide baseras på resultaten från forskningsstudien, Metoder för att minimera olägenhet och belastning på miljön orsakad av diffus damning vid metallproduktion (DiffDamm), vilken finansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material.

Medarbetare: Malin Gustafsson, Gabriella Villamor Saucedo, Jenny Lindén

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C500

Författare: Malin Gustafsson, Gabriella Villamor Saucedo, Sara Rosendahl, Jenny Lindén

Ladda ner publikation