Luftkvalitet i stadsutvecklingsprocessen Del två: effekten på luftkvaliteten av olika utformning av bebyggelse och vegetation

Förtätning av städer innebär många miljöfördelar i form av effektivare användning av infrastruktur och service och minskade transporter, men det finns även en risk att tätare bebyggelse försämrar luften i städerna om förtätningen medför att luftgenomströmningen minskar. Med hjälp av datormodeller har effekten på luftkvalitet från olika scenarier simulerats i denna studie, med syfte att tydliggöra hur utformningen av framtidens täta, gröna städer kan optimeras med avseende på luftkvalitet.

Sammanfattning

Förtätning och ökad grönska är en stark trend i dagens städer, och de positiva effekterna av detta är många. Dock kan både förtätning av bebyggelse och urban växtlighet minska luftgenomströmningen i staden. Det påverkar i sin tur omblandning och utspädning av lokalt genererade luftföroreningar, från till exempel trafik, och kan därmed riskera att leda till försämrad luftkvalitet.

I denna studie har effekten på luftkvalitet vid olika utformning av förtätningsscenarier, stadsvegetation och barriärer kartlagts med hjälp av modellberäkningar. Olika utformning och placering av bebyggelse och vegetation beräknades ge skillnader i årsmedelhaltbidrag från trafik på upp runt 40 %. Lägst haltbidrag gav punkthus där luften tilläts strömma fritt mellan husen, och högst haltbidrag orsakades då byggnader eller träd stängde in gaturum och effektivt förhindrade luftgenomströmning. Även strategisk placering av en barriär kan minska haltbidraget från trafik med runt 40%.

Sammantaget visar studien att det finns stora möjligheter att förbättra den urbana luftkvaliteten genom att optimera utformning av bebyggelse och växtlighet. Genom noggrann stadsplanering kan negativa effekter från förtätning begränsas eller till och med undvikas helt.

Medarbetare: Malin Gustafsson, Gabriella Villamor Saucedo, Jenny Lindén

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C464

Författare: Jenny Lindén, Luca Merelli, Malin Gustafsson, Gabriella Villamor Saucedo

Ladda ner publikation