Effekten av sjöfartens utsläpp av svavel och kväve på överskridande av kritisk belastning för försurning och för övergödning i Sverige

Denna rapport redovisar resultat från projektet ”Effekten av sjöfartens utsläpp av svavel och kväve på överskridande av kritisk belastning för försurning och för övergödning i Sverige”, Naturvårdsverkets ärendenummer NV-07751-17. Projektet bygger på ett antal utsläppscenarier med fokus på olika sjöfartsemissionsscenarier. Dessa scenarier har tagits fram inom BONUS SHEBA (Sustainable shipping and Environment of the Baltic Sea region) projektet för åren 2012 och 2040. Rapporten visar hur överskridandet av kritisk belastning för försurning och eutrofiering i Sverige påverkas av sjöfarten.

Sammanfattning

Sjöfartens påverkan på överskridandet av kritisk belastning (CL) för försurning och eutrofiering har undersökts för år 2012 och för fyra scenarier för år 2040. CL-data som används inom Luftvårdskonventionen (UNECE CLRTAP) har använts för att beräkna överskridandet av CL i Sverige. Överskridandet av CL för försurning med 2012-års deposition är ca 5 % för Sverige. Variationen är stor mellan respektive län med relativt stora överskridna areor för Sveriges sydvästra län jämfört med relativt lite försurningsproblem i norr. I de hårdast drabbade länen skulle den CL-överskridande arealen minska med upp till 30% utan bidraget från sjöfarten. Arealen med CL-överskridande med avseende på eutrofiering är ca 14 % år 2012 och även här är det stor skillnad mellan länen. 12 län har >90% överskridande av CL för övergödning och att det är också där bidraget från sjöfarten är störst. År 2040 förväntas CL för försurning vara överskridet på mellan 0% och 12% area på länsnivå. Sett till hela Sverige så sjunker arealen av överskridandet av CL för eutrofiering från 14% 2012 till ca hälften i BAU-scenariot (Business As Usual) för 2040. Trots den positiva utvecklingen kommer den överskridna arean med avseende på eutrofiering ändå ligga på >50% för 8 län (BAU).

Medarbetare: Sara Jutterström, Jana Moldanova, Johanna Stadmark, Filip Moldan

Nyckelord: sjöfart, utsläpp, kritisk belastning, försurning, övergödning

Typ: Rapport

År: 2018

Rapportnummer: C357

Författare: Filip Moldan, Sara Jutterström, Jana Moldanova, Johanna Stadmark, Maximilian Posch

Ladda ner publikation