Läkemedelsrening vid Ullared reningsverk - Utredning om behov och möjligheter för utökad rening av avloppsvatten från mikroföroreningar

Rapporten redovisar resultaten från en förstudie för läkemedelsrening i Ullareds avloppsreningsverk med ozonoxidation. Gekås handelscentrum står för den mest betydande del av belastningen till reningsverket vilket innebär en särskild sammansättning av inkommande avloppsvatten. Dessutom tillhör recipienten (Högvadsån) till ett av regeringens godkända Natura 2000-områden vilket motiverar för att Naturvårdsverket har bidragit med finansiering till projektet.

Sammanfattning

En förstudie för läkemedelsrening i Ullareds avloppsreningsverk utfördes av Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Först utfördes en kartering av mikroföroreningar med fokus på läkemedel, antibiotika, hormoner, bakterier och mikroplaster. Karteringen begränsades inte enbart till reningsverket utan utvidgades till reningsverkets primära (Högvadsån) och sekundera (Ätran) recipienter, samt uppströms källor som Gekås köpcenter. Vidare utfördes riskanalyser och riskbedömningar baserat på den s.k. EC/PNEC -kvoten i primärrecipienten samt baserat på miljökvalitetsnormer och sekundärrecipienten. Pilotstudier med en trumfiltersanläggning som kompletterades med koagulering för att höja avskiljningsgraden, samt med en ozonanläggning utfördes under sommarhalvåret 2019 med goda resultat. Pilotester visade att en effektiv rening (>90%) av många läkemedelssubstanser kan uppnås redan vid väldig låga ozondoser motsvarande 0,17 mg O3/mg DOC. Förstudien har visat att halter av inkommande vatten till Ullared ARV är högre för många läkemedelssubstanser jämfört med andra svenska anläggningar. Framförallt Gekås köpcentrum står för en signifikant andel av belastningen. Men utifrån genomförda riskbedömningar baserat på den väldig effektiva avskiljning av mikroplaster i dagens reningsprocess samt recipientens höga spädningseffekt kan det konkluderas att det inte finns behov för extra rening vid Ullared ARV.

Medarbetare: Andriy Malovanyy, Christian Baresel

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C468

Författare: Christian Baresel, Andriy Malovanyy, Moshe Habagil, Andréas Petersén, Anders Gunnarsson, Sam Svedberg, Alexander Keucken

Ladda ner publikation